Türkler'de İş Ahlakı ve Geçmişten Günümüze Ahilik

Yazar: Eljif Hajrula ASLAN Yıl: 2013 Üniversite:Beykent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Düşünce tarihinin hemen her döneminde, ?insan mutluluğu?nun amaçlandığı; ve bu yönde kuramlar geliştirildiği görülür. Herhangi bir felsefeye ya da dine eklemlenmiş olarak ortaya çıkan bu kuramlar, çoğu kez ahlak felsefesi, yani bir etik olarak adlandırılır.Türk-İslam kültür dünyasında da durum aynıdır: insan mutluluğu belli bir takım kurallara bağlanır. Bilge Kağan, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmut, Gazali, Kınalızade Ali ve daha birçokları, insanın belli davranış ve yaşama biçimi çerçevesinde mutlu olabileceğini öne sürmüşlerdir.Dünyanın diğer bölgelerinde ve milletlerinde olduğu gibi Türklerde de ahlak prensipleri iş alanına da yansımıştır. XX. Yüzyılın başlarından itibaren ayrı bir ahlak dalı haline gelen iş ahlakı son dönemlerde tüketici toplum felsefesinin gelişmesiyle oldukça önem kazanmıştır. Bu tez çalışmasının amacı etik ve ahilik ilişkisini, bir paradigma çerçevesinde değerlendirip çalışmanın ?Ahilik felsefesi günümüz iş ahlakı konusuyla paralellik göstermektedir ve sağlam bir ekonomik yapının olabilmesi için geçmişteki gibi bir Ahilik Teşkilatında olduğu gibi etik değerlere ve ilkelere ihtiyaç vardır? şeklindeki savını derinlemesine yapılacak olan literatür taramasıyla doğrulamaya çalışmaktır.

Almost every period of the history of thought we can see that the main target is human happiness so in this way there are improved some theories. These theories which are named as a moral philosophy so known ethic are jointed in some philosophy or religion. The situation is the same in Turkish ?Islam culture world. The human happiness is based on some theories. Wise Kagan, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmut, Gazali, Kınalızade Ali and mostly the philosophers claimed that human happiness is based on certain behavior and lifestyle. As other regions and nationalities in the world, Turkish people are reflected moral principles in a business field. Since the beginning of the 20th century business ethics has become a separate branch and by development of consumer society has gained importance in recent times. The aim of this thesis is the relationship between ethic and Akhism, to evaluate within the framework of a paradigm ?Akhism philosophy are in line with the today's business ethic and to be a sound economic structure it needs ethical values and principles as Akhism organizations had? in the past this hypothesis tries to confirm the certainty by using deeply literal screening. 

İlgili Dosyalar