Türkiye Selçukluları Zamanında Danişmend İlinde Ahiliğin Teşkilatlanması

Yazar: Özhan BAYRAM Yıl: 2011 Üniversite:Konya Selçuk Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Ahilik Kurumu, Türkiye Selçukluları Dönemi'nde ilk olarak Ahi Evren ve şeyhi Evhadü'd-din Kirmanî tarafından Danismend İli'nde teşkilatlandırılmıştır. İlk kurulduğu şehir olan Kayseri, Danişmend İli'nin en önemli şehirlerinden olup, dönemin önemli bilim, kültür, sanat ve ticaret şehridir. Ahiliğin ortaya çıkışını hazırlayan belirli sebepler vardır. Fütüvvet Teşkilatı'nın içinden çıkmış bir oluşum olmasına karşın, Türk kültür ve medeniyetinin izlerini taşımaktadır. Fütüvvet'in Türk kültür ve medeniyeti ile harmanlanması Anadolu Ahiliğini ortaya çıkarmıştır. Danişmend Oğulları ve Türkiye Selçukluları'nın Danismend İli'nde oluşturduğu yüksek Türk kültürü, Anadolu Ahiliğinin temelini oluşturmaktadır. Moğol İstilası ile Anadolu'yu Moğollar'a karşı savunan ahiler, başta Kayseri ve Kırşehir olmak üzere büyük katliamlara uğramışlar ve sonuç olarak Türkmen kitlelerle Uc bölgelere çekilerek burada Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda katkılar sağlamışlardır. Ahiler, Danismend İli'nin kültür ve medeniyetine çok büyük katkılarda bulunmuşlardır.

Akhism Authority, the Seljuk period, the first in Turkey and Sheikh Evhadü'd-din Kirmanî Ahi Evren Danishmend by the province was reorganized. First established in the city of Kayseri, the most important cities in the province of Danishmend is important era of science, culture, art and trade city. There are specific reasons for the emergence of Akhism prepared. Although the formation of the Organization through Geneorisity out, carries the traces of Turkish culture and civilization. Anatolian Akhism Turkish culture and civilization blending with Futuvvas? Akhism revealed. Danishmend sons of the province of the great Turkish culture and Turkey Danishmend Seljuks, Anatolia Akhism basis. Mongol Invasion of Anatolia with the Mongols against the defending ahi, Kayseri and Kirsehir to be particularly suffered great slaughter. As a result, the Turkmen have demonstrated benefits, the establishment of the Ottoman Empire where the masses pulling Uc regions. As a result of Danishmend Province contributed a great culture and civilization.

İlgili Dosyalar