Türkiye Selçukluları Döneminde Anadolu'da Mevlevi-Ahi mücadelesi

Yazar: Ali ÖZDEMİR Yıl: 2019 Üniversite:Gaziantep Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Bu çalışmada Türkiye Selçuklu döneminde Anadolu'da Mevlana ve Ahi Evren'in birbiriyle olan mücadelelerinin çalışması yapılmıştır. Bahaeddin Veled'in fikri anlayışı sezgicilik üzerine kurulmuş felsefeci, akli ilimci ve filozoflara karşı olan bir insandı. Horasan'da Bahaeddin Veled ile Fahreddin Razi ve diğer akli ilimcilerle cereyan eden olay neticesinde Belh'ten göç etmesine neden olmuştur. Mevlana ve Ahi Evren arasındaki sosyal, dini ve siyasi mücadele bu olayın Anadolu'daki uzantısıdır. XII. yüzyılda Türkiye Selçuklu devletine gelen iki büyük şahsiyetin Konya'ya yerleşmesiyle mücadeleleri başlamıştır. Anadolu'ya gelen iki şahsiyetten biri Ahiliği kurdu, diğeri ise büyük bir tarikat lideri olmuştu. Aslında Mevlana ve Ahi Evren'in amaçları kendilerine karşı dini ve sosyal bir güç olamamasını istemeleri ve Türkiye Selçuklu devletinin siyasetinde aktif rol oynamaktı. Mevlana'nın siyasi politikası kendisine karşı iyimser olan kim olursa olsun onunla ilişki kurar bu Moğollarda olsa aynıydı. Ahi Evren ise bu durumdan rahatsız devletin bekası ve Ahilik teşkilatının gelişimini destekleyen bir siyasi politika izlemişti. II. İzzeddin Keykavus ve IV. Rükneddin Kılıçarslan iktidarlık savaşının içinde yer almaları bu durumu kanıtlar niteliktedir.

In this study, the Ahi Evren in the Selçuklu period in the Anatolia Mevlana in the Turkey and the struggle with each other the work of the are revieved. The intellectual understanding of intuitionism founded on Bahaeddin Veled philosopher, and of the philosophers of the mind gainst a man who was science. Bahaeddin Veled with Fahreddin Razi consented in Horasan, and the other rational sciences as a result of the event thus caused to migrate drom Belh. The social, religious and political struggle between Mevlana and the Ahi Evren the extension of this event the in Anatolia. In XII. centry by the settlement of two mojor figurie from Konya Anatolia Selçuk state began to struggle. One of the two figuries who come to Anatolia was founded by the Ahi and the other by a large secterian leader. In fact the purpose of the Ahi Evren and Mevlana wish it had a religious and social power against ehem and plays an active role in the politics of the Turkey Selçuklu state Mevlana's political policy establish as a relationsled with whoever happens to be the optimistic of yourself. Though it is in this Mogol's was the same. Ahi Evren supports the states political survivel and community development of Ahi, this situation is uncomfotable policy pursued. II. İzzeddin Keykavus and IV. Rukneddin pover take part in the war an the condition that proves.

İlgili Dosyalar