Türk İşletmecilik Tarihinde Kümelenme Modeli Olarak Ahilik Teşkilatı

Yazar: Ayşe Nurefşan YÜKSEL Yıl: 2017 Üniversite:Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Ahilik, Anadolu'da yüzyıllarca varlığını sürdürmüş olan toplumsal, kültürel, eğitsel, dini, idari, siyasi, askeri, ekonomik ve ticari bir teşkilattır. Kümelenmeler ise günümüzde, aynı bölgede, aynı veya benzer iş kollarında, aynı değer zincirinde birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde faaliyet gösteren işletmeler ve destekleyici diğer işletme ve kuruluşların oluşturdukları coğrafi yoğunlaşmalar olarak tanımlanmaktadır. Ahilik teşkilatı diğer vasıfları yanı sıra mesleki birlikler olarak teşkilatlanmış olmakla, günümüz kümelenmelerine benzer özellikler arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, bu benzerliği araştırmak, ahilik teşkilatının bir kümelenme örneği olarak nitelenmesinin mümkün olup olmadığını teorik çerçevede tespit etmeye çalışmaktır. Literatür incelendiğinde, ahilik teşkilatının çeşitli şekillerde ele alındığı, ancak konunun, teorik çerçevede yeterince temellendirilmediği görülmüştür. Bu sebeple bu çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Veriler, yazılı doküman incelenmesi suretiyle toplanmıştır. Bu sayede, toplumsal bir oluşum olan ahilik teşkilatı, kümelenme kavramının özellikleri ve aynı zamanda günümüz başarılı kümelenme örnekleriyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma neticesinde, ahilik teşkilatının, kümelenmelerin tarihsel ve bölgesel bir örneği olarak kabul edilebileceği kanaatine varılmıştır. 

Akhism is a social, cultural, educational, religious, administrative, political, military, economic and commercial organization which has existed for centuries in Anatolia. Clusterings are defined as geographical concentrations created by businesses and other supporting enterprises and organizations which operate in the same region, same or similar business lines, in the same value chain, in cooperation and competition with each other. The akhi organization, in addition to its other qualities, being organized as professional associations, has similar characteristics to today's clusterings. The aim of this study is to investigate this similarity and try to determine in the theoretical framework whether it is possible to describe the organization of akhism as a clustering example. When the literatue is examined, it has been seen that the organization of akhi has been dealt with in various forms but that the subject is not sufficiently grounded in the theoretical framework. For this reason, qualitative research method is preferred in this study. The data were collected by reviewing the written document. At this point, the organization of akhi, a social phenomenon, has been compared with the characteristics of the concept of clustering, and at the same time with the examples of today's successful clusters. As a result of this comparison, it was concluded that the ethic organization could be regarded as a historical and regional example of clusters. 

İlgili Dosyalar