TREN

Veritabanı

Toplam Kalite Yönetimi ile Ahilik Teşkilatı Anlayışlarının Karşılaştırılması

Yazar: Muhammet YÖRÜBULUT Yıl: 2020 Üniversite:Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Toplam Kalite Yönetimi müşteri memnuniyeti, sürekli gelişme ve iyileştirme, liderlik, kalite standartları ve eğitim gibi ilkelerle çağımız işletmelerine büyük avantajlar sağlamaktadır. Bahsedilen bu ilkeler Ahilik Teşkilatı tarafından da uygulamaya konulmuştur. Müşterinin velinimet sayılması, kaliteli ürün ve/veya hizmet üretmenin haysiyet meselesi olması, yol gösterici liderlik oluşumları, çıraklıktan ustalığa giden hayat boyu eğitim süreçleri, yüzyıllar öncesinde Anadolu'da Ahiler tarafından bir sistem içerisinde tatbik edilmiştir. Ahilik Teşkilatı anlayışının analizi ve günümüze uyarlanıp uygulanması, tıpkı dünyada TKY'nin uygulanmasının önemli oluşu gibi önemli ve önceliklidir. Bu öneme binaen kaleme alınan çalışmada, TKY ve Ahilik anlayışları karşılaştırılmıştır. TKY ve Ahilik Teşkilatı anlayışlarının birçok noktada örtüştüğü ancak Ahilik anlayışının iktisadi niteliğinden öte insan yetiştiren bir kurum olmasına karşın TKY'nin salt ekonomik bir anlayış olduğu kanısına varılmıştır. Ahiliğin merkezinde yer alan amaçlar bahsi geçen ilkeleri doğururken TKY'de bu ilkelerin yalnızca araç olduğu sonucuna varılmıştır.

Total Quality Management provides great advantages to businesses of our age in terms of principles such as customer satisfaction, continuous development and improvement, leadership, quality standards and training. These principles were also put into practice by the Akhi Organizations. Considering the customer as benefactor, being a matter of reputation of producing quality products and / or services, guiding leadership styles, life-long training processes from apprenticeship to master, were implemented within in a certain system by the Akhi Organizations in Anatolia centuries ago. Understanding of the Akhi Organizations approach and its adaptation to the present day are important and prioritized, just as the implementation of TQM is important in the world. Despite the fact that the philosophies of TQM and the Akhi Organizations overlap at many points, it is concluded that TQM is a purely economic approach despite being an institution that educates people beyond the economic nature of the Ahilik philosphies. While the aims at the center of the Akhism lead to the mentioned principles, it is also concluded that these principles are only tools in TQM.

İlgili Dosyalar