Osmanlı Devletinin Kuruluşunda Ahiler ve Ahilik Kurumunun Rolü

Yazar: Osman ONCAR Yıl: 2016 Üniversite:Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Ahilik Kurumunun temeli XIII. yy'da Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılmıştır. Ahilik; temel ilkeleri, değerleri ve amaçları ile insanı ele alıp insana değer veren ve insanı ön plâna çıkaran bir teşkilattır. Ahiliğin Anadolu'da kurulup kök salmasında öncü olan Ahi Evrandır. Ahi Evran insanları birbirinden farklı mesleklere yönlendirerek göçebe Türkmenlerin yerleşik yaşama geçmesini sağlamıştır. Ahiliğe girenlerin bizzat eğitimleri ile ilgilenmiş ve bu eğitim birbirinden farklı alanlarda olmuştur. Ahlâki tutum ve davranışların da bireye aktarılmasında öncü olmuştur. Mesleki hayatlarını da tıpkı yaşam tarzlarında olduğu gibi ahlâki tutum ve davranışlara göre sürdürmüşlerdir. Ahiliğin esası; eline, diline ve beline sahip olmaktır. Ahiler hep bu dünyada iken ahiret hayatını kazanma gayesi düşüncesinde olmuşlardır. İşte bu yüzdendir ki Kardeşlik, yiğitlik ve cömertlik gibi temel değerleri olan Ahilik kurumu; Anadolu'nun Türkler tarafından vatanlaştırılmasında ve Osmanlı Devletinin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. "Osmanlı Devletinin Kuruluşunda Ahiler ve Ahilik Kurumunun Rolü" adlı çalışmamızın amacı, Osmanlı Devletinde özellikle Osmanlı Devletinin kuruluş sürecinde Ahilik ne derece etkili, etkili mi değil mi, bu durumun tespitini yapmak idi. Hazırlanan bu çalışma neticesinde Ahilerin Osmanlı Devletinin kuruluşunda ve yönetim mekanizmalarının oluşumunda inkâr edilemez bir öneme sahip oldukları tespit edilmiştir.

Basis of the Ahi Community was laid by Ahi Evran in Anatolia in the XIIIth century. The Ahi Community is an organization that features the human and values human greatly by going around with its basic principles, values and objectives. The providing to establish Ahism in Anatolia is Ahi Evran. It had directed the people towards different jobs also taking the Turkoman to pass settled life. It has been interested in education of the people who has become Ahi. According to moral attitudes and behaviors have continued in the same lifestyle as their professional life. The Ahism is basis on the ideal of full moral control of his or her hands, tongue and loin. Ahi are winning goal has always been the idea of the life of the hereafter, while in this world. That is why The Ahi Community that has basic values like brotherhood, bravery and generosity, have an important role by being made the motherland of Anatolia by Turks and establishing of the Ottoman Empire. The study, named "The Ahism during Establishing of the Ottoman Empire and Role of the Ahi Community" aimed to confirm the influence of the Ahi Community during establishing of the Ottoman Empire.As a conclusion of this study, it was confirmed that the Ahi Community had an indisputable importance during establishing of the Ottoman Empire and formation of its management systems.

İlgili Dosyalar