TREN

Küresel İktisadi Sorunlar Karşısında Ahilik İktisadı

Yazar: Fatih ÖZDİNCER Yıl: 2019 Üniversite:Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Günümüzde küreselleşme giderek gelişen ve hızla yayılan bir süreç olarak bilinmektedir. Küreselleşme, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklı etkiler oluşturmasının yanında dünya üzerinde olumlu veya olumsuz birçok sonuç ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, küreselleşmenin olumsuz sonuçları içerisinde yer alan gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk ve çevrenin tahrip edilmesi gibi ekonomik ve sosyal sorunlar ele alınmıştır. Bu sorunların gün geçtikçe artmasındaki en önemli sebeplerin başında; hiçbir ahlaki değere önem vermeden sermeye birikimi, kişisel fayda ile kar maksimizasyonu hedefini benimsemiş ve dünyanın birçok ülkesinde alternatifsiz olarak uygulanan neo-liberal politikaların geldiği bilinmektedir. Uygulanagelen neo-liberal politikalar neticesinde, zenginin daha da zenginleştiği yoksulluğun ise boyutlarını arttırdığı görülmektedir. Neo-liberal politika uygulamalarının dünya genelinin refah ve mutluluk seviyesini yükseltemeyeceği ortadadır. Bu nedenle bu çalışmada, uygulanan mevcut neo-liberal politikalar yerine, 13. ve 18. yüzyıllarda Anadolu'da askeri, sosyal ve iktisadi olarak Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan gelişimine her alanda etkinliğinin artmasına katkı sağlamış, bireysel zenginlik yerine toplumsal refahı öne çıkarabilecek, kapsayıcı yeni iktisadi politikaların ahilik ilkelerinden yararlanmak suretiyle ortaya konabileceği vurgulanacaktır.

Today, globalization is known as a rapidly developing and rapidly spreading process. In addition to creating different effects according to the level of development of countries, globalization has many positive or negative results on the world. In this study, economic and social problems such as income distribution injustice, poverty and destruction of the environment, which are among the negative consequences of globalization, are discussed. One of the most important reasons for increasing these problems day by day is; It is known that neoliberal policies are applied in many countries of the world without any alternative. As a result of the neo-liberal policies implemented, it is seen that the wealth that the rich gets richer and the poverty increases its dimensions. It is clear that neo-liberal policy practices cannot raise the level of prosperity and happiness in the world at large. Therefore, in this study, instead of the current neo-liberal policies applied, it has contributed to the increase of its effectiveness in every field from the establishment of the Ottoman Empire as military, social and economic in Anatolia in the 13th and 18th centuries, it will be emphasized that new economic policies can be put forward by benefiting from the principles of Akhism.

İlgili Dosyalar