TREN

Gelenekten Moderniteye Sakarya'da Esnaf Kültürünün Değişimi

Yazar: Ahsen Meryem SALT Yıl: 2019 Üniversite:Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Kültür; sosyal yaşamı oluşturan, insanlar arasındaki tutum ve davranışları şekillendiren, nesilden nesle aktarılarak toplum içindeki fertlerin iletişim kurma yollarını, öğrenme şekillerini belirleyen bir araçtır. Kültür aynı zamanda toplumdaki her bir bireyin kişiliğini etkileyebildiği ve hayatı kavrayış şeklini belirlediği için toplumun karakteristik yapısını da belirlemede önemli bir oluşumdur. Kültür kavramı, Üst Kültür, Alt Kültür, Kültürleme, Kültürleşme, Kültürel Yayılma, Kültürel Gecikme, Kültürel Şok, Kültür Emperyalizmi, Kültürel Asimilasyon, Kültürel Yozlaşma, Kökleşmiş Kültür, Görenek, Adet, Örf, Gelenek, Kültürel Merkeziyetçilik, Kültürel Katılma, Sosyalleşme gibi alt kavramlara sahiptir. Bu kapsamda; Evrensel Kültür, Yöresel (Bölgesel/Ulusal) Kültür, Milli Kültür (Dışsal Etkileriyle), Siyasal Kültür, Teolojik Kültür, Bireysel/Davranışsal Kültür, Maddi ve Manevi Kültür, İdeolojik Kültür, Mesleki Kültür, Çalışma Kültürü, Tüketim Kültürü, Teknoloji Kültürü ve Kent Kültürü gibi türlerden bahsedilebilir. Ekonomik ve sosyal hayat içinde önemli yeri olan esnaflık ilk çağlardan bu yana kültürel bir etkileşim içindedir. Özellikle Ahilik ve Lonca teşkilatları 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar halkın meslek ve sanat alanında yetişmesini aynı zamanda ahlaklı, olgun insan olmasını esas alan bir örgütlenme olarak önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı Sakarya Esnaf’ının geleneksel kültürü ile modern kültür arasındaki değişimin gözlemlenmesidir. Geleneksel kültür kapsamına Ahilik ve Lonca kuralları dahil edilmiştir. Modern kültür çerçevesine ise mevcut uygulamalar dahil edilmiştir. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmanın araştırma alanını çalışanları 10 kişiye kadar olan Sakarya Esnafları oluşturmaktadır. Fütüvvetnamelerdeki ve teorideki yazılı kayaklardaki değişkenlerle ilgili araştırma anket için temel teşkil etmektedir. Geleneksel esnaf kültürünün bağımlı değişkenlerini ahilik ve lonca sisteminden bu yana süregelen kurallar manzumesi oluşturmaktadır. Bağımsız değişkenler ise günümüz esnafının tutum ve davranışlarıdır. Sonuç olarak araştırmanın ilk ana boyutu olan Esnafların Mesleki Hayata Yönelik bulguların puan ortalaması 3,23’dür. 5’ten 1,77’lık yani geleneksel yapıda %35,4’lük bir farklılaşma söz konusudur. Araştırmanın ikinci ana Toplumsal ve Bireysel Hayata Yönelik bulguların puan ortalaması 3,62’dir. 5’ten 1,38’lik yani geleneksel yapıdan %27,6’lık bir farklılaşma söz konusudur.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Ahilik, Esnaf, Modernite

Culture; It is a tool that forms the social life, shapes the behaviors and behaviors among people, is transferred from generation to generation and it is a tool that determines the ways of communication and ways of learning in the society. Culture is also an important element in determining the characteristic structure of society as it affects the personality of each individual in society and determines the way they understand life. Concept of Culture, Upper Culture, Subculture, Culturing, Culturing, Cultural Propagation, Cultural Delay, Cultural Shock, Cultural Imperialism, Cultural Assimilation, Cultural Corruption, Rooted Culture, Customs, Customs, Cultural Participation, Social Participation have sub-concepts. In this context; Universal Culture, Regional (National) Culture, National Culture (with External Effects), Political Culture, Theological Culture, Individual / Behavioral Culture, Material and Spiritual Culture, Ideological Culture, Professional Culture, Work Culture, Consumption Culture, Technology Culture and Urban Cultures such as culture can be mentioned. Artisanship, which has an important place in economic and social life, has been in a cultural interaction since the first ages. Ahi and Lon, especially from the 13th century to the 19th century, the occupation of the people in the field of profession and art at the same time as a moral, mature people have an important place as an organization based on. The aim of this study is to observe the change between the traditional culture of Sakarya Esnaf and the modern culture. Existing practices are included in the modern cultural framework. The research area of the study, where quantitative research method is used, consists of Sakarya Tradesmen with up to 10 employees. The former is the basis for the survey questionnaire on variables in written sources of regulation and theory. The dependent variables of the traditional tradesmen culture are the rules of rules which have been going on since ahli and guild system. The independent variables are the attitudes and behaviors of today's tradesmen. As a result, the average score of the first main dimension of the study is 3.23. There is a variation of 35.4% in the traditional structure from 5 to 1.77. The mean score of the second main social and individual life of the research is 3,62. There is a difference of 27.6% from 5 to 1.38.

Keywords: Culture, Ahilik, Artisan, Modernity

 

İlgili Dosyalar