Ahilik Sistemi Örgütlenme Yapısının Günümüz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Karşılaştırılması

Yazar: Engin MALKOÇ Yıl: 2016 Üniversite:Karabük Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Türkler, yaklaşık bin yıl önce başlayan Anadolu'ya yerleşme süreçleriyle beraber yaşamlarının da sürekliliğini sağlamak için çeşitli meslek gruplarından oluşan örgütlenmeleri oluşturmuşlardır. Bu örgütler Ahilik teşkilatı denilen esnaf ve sanatkar yapılanmasında bir öncü olmuş ve etkisi günümüze kadar süregelmiştir. Ahilik teşkilatının daha iyi anlaşılması için ahiliğin oluşumunda önemli bir yere sahip olan fütüvvet kavramıyla birlikte birinci bölümde ahilik-fütüvvet ilişkisine değinilmiş ve Ahilik teşkilatı açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ise Ahilik teşkilatının günümüzdeki karşılığı olan ve bu misyonu üstlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve tüm yönleriyle açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde de Ahilik teşkilatı ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun benzer ve farklı yönleri karşılaştırılarak literatür neticesinde elde edilen bilgiler bir araya getirilerek konu genel hatlarıyla değerlendirilmiştir. 

Turks, has organised career groups just to be able to asimilied their lifes after settling in Anatolia approximetly a thousand years ago. These organisation are called Akhism and has been leading in Tradesman and Craftsman strucktring and has been effectible until today. In order to understand Akhism much more better, together with the concept of Turkish Islamic Guild which occupied and important place in the foundation of Akhism. In the first part the relationship between Akhism and Turkish Islamic Guild has been analised and Akhism organisation is defined. In the second part confederation of Turkish Tradesman and Craftsman which is called today's Akhism organisation undertaking the same mission is analised and defined. In the third part we tried to compare similar and different ways of the twosistem and evaloated.

İlgili Dosyalar