TREN

Ahilik Değerlerinin Günümüz Esnaf ve Sanatkarları Tarafından Benimsenme Düzeylerinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi (İstanbul Kapalıçarşı Örneği)

Yazar: Merve Ebrar KAYA Yıl: 2020 Üniversite:İstanbul Aydın Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Araştırma, İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Kapalıçarşı'da esnaf ya da sanatkâr olarak meslek hayatlarını devam ettiren bireylerin Ahilik değerlerine sahiplik düzeylerinin belirlenmesi yönünde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı her alanda üstün niteliklere sahip kişilerin yetiştirilmesinde başarı göstermiş olan Ahilik sistemine özgü meslek ahlakına ilişkin değerlerin günümüz esnaf ve sanatkârlarının sahip oldukları meslek ahlakı ile karşılaştırıp bu alana ait hangi değerlerin aktarılıp devamlılığı olduğunu hangi değerlerin ise zamanla değişime uğradığını ya da işlevlerini yitirdiğini ortaya koymaktır. Çalışma verileri tarama modeli ile "Kişisel Bilgi Formu" ve "Ahilik Değerlerine Sahiplik Düzeyini Belirleme Ölçeği" yardımıyla elde edilmiştir. Toplanan veriler üzerinden standart sapma, ortalama, minimum, maximum değerlerin yanı sıra frekans tabloları, anova testi, t testi analizleri yapılmıştır. Bu nedenle veriler, betimleyici istatistikler (descriptive statistics) kullanılarak çözümlenmiştir. Testlerin anlamlılık düzeyi olarak p<,05 düzeyi yeterli görülmüştür. Aynı zamanda araştırma sonunda Ahilik değerleri ile ilgili olarak günümüz esnaf ve sanatkârlarının bir takım eksiklerinin olduğu belirlenmiş ve bu eksiklerin giderilmesine dönük önerilerde bulunulmuştur.

The research has been carried out to determine the ownership level of Ahi community of individuals who maintain their professions as artisans or craftsmen in the Grand Bazaar in Fatih district of Istanbul. The aim of the study is to compare the values of the ethics of the order of the Ahi system, which has been successful in raising the qualified individuals in every field, through the professional ethics of today's artisans and craftsmen, and to display which values of this field are transferred and have continuity, and which values have changed or lost their functions over time. The study data have been obtained by means of the screening model with the help of "Personal Information Form" and "Ahi System Values Ownership Level Scale". Standard deviation, mean, minimum and maximum values as well as frequency tables, anova test, t test analyzes were performed on the collected data. Therefore, the data have been analyzed by using descriptive statistics. P <0.05 level has been found to be sufficient for the significance level of the tests. At the same time, at the end of the research, it has been concluded that there are some deficiencies of today's tradesmen and craftsmen regarding Ahi system values and suggestions have been averred to overcome these insufficiencies.

İlgili Dosyalar