TREN

Veritabanı

Ahilik, Ahi Evren'i Veli ve Kırşehir'de Ahilik Kutlamaları

Yazar: Muhsin DEMİR Yıl: 2004 Üniversite:Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Arap ve Türk toplumunda, İslâmiyet'in kabul edilmesiyle birlikte kültürel ve yapısal büyük değişimler yaşanmıştır. Özellikle Arap dünyasında yiğitlik, konukseverlik, cömertlik gibi bireysel özellikler tasavvufı bir yapıya bürünerek Fütüvvet Kurumunu oluşturmuştur. Fütüvvet anlayışı Anadolu'da Türke has bir özellik alarak Ahilik adını almış ve Türk toplumun hayatını asırlarca yönlendirmiştir. Osmanlı Devleti'nin kurulmasına büyük etki etmiştir. Ahiliğin Anadolu'da kurulmasına öncülük eden Ahi Evren'dir. Ahi Evren Anadolu Selçuklu devletininde desteğini alarak insanları çeşitli mesleklere yönlendirmiş, göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerini sağlamıştır. Ahiliğe girenlerin bizzat eğilimleriyle ilgilenmiştir ve buradaki eğitim sadece mesleki eğitimle sınırlı kalmamıştır. Aynı zamanda ahlaki ve dini esaslara dayalı tutum ve davranışların kişiye aktarılmasını da kapsamıştır. Türk toplumunun ekonomik ve soysal kültürünü asırlarca yönlendirmiş olan bu kurum günümüzde her yıl Ekim ayının ikinci haftası yapılan çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

 A great cultural and structural Change in Arap and Turkish society had hoppened with accepting Islamic. Personal characteristics like broveny, hospitalitiy, generasity in especially Arap world have created Futuwet institution by playing role sufistic struggle. The view of Futuwet in Anatolia called Ahilik by taking a characteristic for Turks and had directed the life of Turkish society for centuries. It had affected a great effect to the Ottoman Empire establishment. The providing to establish Akhism in Anatolia is Ahi Evren. It had directed the people towards different jobs ( occupations) also taking the support of Anatolia Seljuk state and provided migrant Turkoman to pass settled life. It has been interested in educations of the people who has become Ahi. These education had not only occupationaly naly education also attitude and behaviovr in moral and religion base to tell person. Nowadays there institution that had directed Turkish society's economic and highbrow cultur for century have been celebrated a lot of different activities the second weeks of October month every year.

İlgili Dosyalar