TREN

Veritabanı

Ahi Teşkilatının Anadolu'ya Gelen Türkmenler Üzerindeki Etkileri

Yazar: Dilara ALTAŞ Yıl: 2017 Üniversite:Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi

Ahi Teşkilatı; Türk ahlak anlayışının, yardımseverliğinin, misafirperverliğinin çağlar ötesinden Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin teşekkülüne kadar uzanan bir tezahürüdür. İlk örnekleri "Fütüvvet" olarak adlandırılan bu teşkilat, Türk örfü ile İslam inancının erdemlerini bünyesinde birleştirerek, Anadolu'nun bir Türk yurdu haline gelmesine katkı sağlamıştır. İlkeleri, adabı, temel öğretisi ve eğitim anlayışıyla bir ekol olan Ahilik; Anadolu Selçuklu Devleti döneminde devletin asayiş ve düzeni sağlamasında önemli rol oynamış bir sosyal örgüttür. Anadolu Selçuklularının gerileme ve çöküş döneminde "Baba İshak Ayaklanması", "Kösedağ Savaşı" ve "Moğol İstilası" gibi devleti yıpratan olaylar yaşanırken Anadolu Türk siyasi ve sosyal birliğinin bozulmaması ve devletin bekası için mücadele eden Ahiler, Anadolu Türk Beylikleri döneminde de kültür ve medeniyeti ayakta tutan temellerden biri olmuştur. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükseliş safhalarında da Osman Bey üzerinde etkili olan Şeyh Edebali ve o dönemde yetişen Ahiler sayesinde Osmanlı Devleti sağlam temeller üzerinde kurulmuştur. Osmanlı'nın Rumeli fetihlerinin hemen sonrasında kurulan Ahi zaviyeleri sayesinde fetihler süreklilik kazanmıştır. Türk kültür hayatına önemli katkıları olan Ahi Teşkilatı, kadim Türk inançlarının yaşatılmasında, Türk dilinin korunmasında ve kadın teşkilatı olan Bacıyan-ı Rum ile kadınların toplumsal hayatta etkin olmasında, Türk ahlakı ve erdemlerinin yaşatılmasında önemli rol oynamıştır.

Akhi Organization is a manifestation of the Turkish moral understanding, benevolence and hospitality extended to the Anatolian Seljuk and Ottoman states from the early ages. The first examples of this organisation were named "Fütüvvet (Futuwwa)" collectively.The organization united the virtues of the Turkish custom and the Islamic belief within its body, contributing to the process of Anatolia becoming a Turkish homeland. Akhismas a social organization has become a school with its principles, fundamental doctrine and educational understanding and played animportant role in the Anatolian Seljuk State era for the state to maintain public order and regulation. During the recession and the decline of the Anatolian Selchuks, as the "Baba Ishak Revolt", "Kosedag Battle" and the "Mongolian Invasion" wore down the state, Akhis struggled to keep the political and social solidarity for the permanence of the state, as well as being the foundation that kept the culture and civilization alive during the Anatolian Turkish Principalities period. Ottoman State was also founded and rose on strong foundations because of Sheik Edebali who had a effective influence over Osman Bey and other Akhis raised during the period. Owing to Akhi lodges founded right after the first Ottoman Rumelian conquests, continuity was achieved in conquests. Akhi Organization which has added important contributions to the Turkish Cultural life, played an important role in keeping the ancient Turkish faith alive, in protecting the Turkish language and making women effective in social life with the women's organization Baciyan-i Rum (Anatolian Sisterhood), thus keeping alive the Turkish morals and virtues. 

İlgili Dosyalar