TREN

Veritabanı

Türkiye Selçukluları Döneminde Ahilerin Dini ve Sosyal Hayatı Düzenleme Faaliyet ve Rolleri

Yazar: Umut GÜNER Yıl: 2022 Yayınlandığı Dergi / Yayın:1. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması (Makale)

Öz
Bu çalışma Türkiye Selçukluları döneminde Ahi teşkilatının dini ve sosyal alanda yürüttükleri faaliyetleri ve üstlendikleri rolü ele almaktadır. Ahi teşkilatının sahip olduğu dini ve tasavvufi kimlikten hareketle Ahilerin dini yaşayışları ve kimlikleri incelenmiştir. Çalışma Ahilerin dini kimliklerine ilave olarak Ahiler ile ilgili olarak sosyal ve kültürel alalarda da yürüttükleri etkinlikler, kurdukları yapılar ve kültürel yapıları tetkik edilmiştir. Özellikle de Ahilerin gelenek ve kültürün birer taşıyıcı ve aktarıcı unsuru olarak kurdukları medeniyet birikimi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ahilik, Ahi Evran, Fütüvvet, Türkiye Selçukluları, İslamiyet

Abstract
This study deals with the religious and social activities of the Ahi organization and the role they assumed during the Seljuks of Anatolia period. Based on the religious and mystical identity of the Ahi organization, the religious life and identities of the Ahis were examined. In addition to their religious identities, the activities they carried out in social and cultural areas, the structures they established and their cultural structures were examined. In particular, the civilization accumulation that the Ahis have established as a carrier and transmitting element of tradition and culture has been discussed.

Keywords: Akhsim, Ahi Evran, Futuvva, The Seljuks of Anatolia, Islam

Makale Metni