Öğretmen Adaylarının Ahilik Değerleriyle İlgili Zihinsel İmgeleri (Ahi Evran Üniversitesi Örneği)

Yazar: Ayfer ŞAHİN - İrem DEMİRBAŞ Yıl: 2017 Yayınlandığı Dergi / Yayın:I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017) Tam Metin Bildiri Kitabı

Türklerin ekonomik ve sosyal hayat düzeninde önemli rol oynadığı bilinen Ahilik, Anadolu’da Selçuklular devrinde ortaya çıkan, Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında etkili olan önemli bir yaygın eğitim kurumudur. Ahilik; küçük esnafı, usta ve çırakları içine alan, onların mesleklerini doğruluk, dürüstlük prensiplerine uygun olarak yapmalarını ve ayrıca eğitim görmelerini hedefleyen ve sanatta mükemmellik, yaşayışta dürüstlük, insana hizmette olgunluk ve fazilet düsturuyla çalışan zenginle fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet arasında iyi ve sağlam ilişkiler kurarak “sosyal adaleti” gerçekleştirmeyi ilke edinen bir teşkilattır. Bu çalışmada Öğretmen adaylarının ahilik ile ilgili sahip oldukları zihinsel imgelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma var olan durumun olduğu gibi ortaya konulmasının amaçlandığı, betimsel bir çalışma olup nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı bir durum çalışmasıdır. Veriler “Ahilikle İlgili Metaforları Belirleme Formu” ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklem grubu Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinin tüm bölümlerindeki üçüncü sınıflarında okuyan ve amaçsal örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yoluyla belirlenmiş olan 250 öğretmen adayından oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlandığında elde edilecek bulguların ışığında oluşturulacak önerilerin, öğretmen adaylarına ahiliğin içerdiği değerleri özümsemiş, hayatına transfer edebilmiş bireylerin yetiştirilmesi konusunda yol gösterici olacağına inanılmaktadır.

 

Akhism, known to play an important role in the economic and social life order of the Turks, is an important non-formal education institution that emerged during the Seljuk period in Anatolia and influential in the first years of the Ottoman Empire. Ahi; Small tradesmen, craftsmen and apprentices, aiming their professions in accordance with the principles of honesty and honesty, and also aiming at education, and working with the principles of art perfection, honesty in life, maturity and virtue in human service, rich and poor, producers and consumers, Social justice "by establishing good and strong relations between the state and the state. In this study, it is aimed to determine the mental images of teacher candidates about ahilik. The study is a descriptive study aimed at presenting the situation as it is, and it is a case study in which qualitative data collection techniques are used. The data were obtained by "Formation of Metaphors Related to Ahilik". The sample group of the study was formed from 216 teacher candidates who attended third grade in all departments of the Ahi University of Education School of Education and were identified through analogous sampling from objective sampling methods. It is believed that the proposals that will be made in the light of the findings that will be obtained when the research is concluded will guide the candidates to educate the candidates who can assimilate the values of the religion and transfer them to their lives.

 

Makale Metni