Modern Zamanların Estetik Algısı ve Türklerde Ahilik Kültürünün Önemi

Yazar: Gülten BULDUKER Yıl: 2019 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi

Özet

Medeniyet tarihi çok uzun bir geçmie sahip olmasına ramen insanolu, hâlâ daha huzurlu ve daha adil bir hayatın özlemini duymaktadır. Sınıf farkı, gelir adaletsizliği, mega kent yapılaması, teknolojinin olumsuz etkileri, maddiyata odaklı bir hayat anlayışı vs. bugün, insan ölçüsünü aşan bir noktaya ulamıştır. Durum böyleyken toplum sorunlarını çözecek hazır reçeteler yoktur. Ne felsefi anlayışlar/yaklaşımlar ne de sanat, insanı, kapitalist düzenin olumsuzluklarından koruyabilmektedir. Buna karın insan ve iktisat kavramının birbirini tamamladıı Ahilik anlayışı/kavramı, estetik ile sosyal hayatın kaynaması açısından ahenkli bir bütünlük taşımaktadır. Ahilik, her ne kadar önemini kaybetmi bir anlayı gibi düünülse de slâm inancıyla birlikte Türk örf ve âdetlerine dayanması bakımından millî karakterin oluşmasında hâlâ önemli bir güce sahiptir. Bu bakımdan değişik bakış açılarıyla ele alınıp sürekli gündemde tutulması gerekir.

 

Abstact

Although the history of civilization has a very long history, humankind has still been longing for a more peaceful and fairer life. Class distinction, income inequality, megacity settlement, negative impacts of technology, mate- rialistic lifestyle etc. have reached a point exceeding human standards today. In this circumstance, there are no ready made formulas to solve social problems. Neither philosophical approaches nor art can protect people from problems of the capitalist system. Nevertheless, the idea of Ahi-order, where the concept of human and economy complete each other, has a harmonious integrity with regards to the fusion of the aesthetics and social life. Even if the idea of Ahi-order is considered to have lost its importance, with the belief of Islam and being based on Turkish traditions and customs, it still has an important power in the formation of national character. In this regard, it needs to be handled from different points of view and to be kept on the agenda continuously.