Modern Ahlak Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazar: Fetullah BATTAL- İbrahim DURMUŞ Yıl: 2017 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Akademik Bakış Dergisi

Özet

Araştırmanın amacı; Üniversitede eğitim öğretim gören önlisans ve lisans öğrencilerinin ahilik ve iş ahlakına yönelik tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu; Bayburt üniversitesi ile Gümüşhane Üniversitesi eğitim ve öğretim gören 231 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunda bulunan öğrencilerin 144’ü erkek 87’si ise kızdır. Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında başlangıçta açımlayıcı faktör analizi çalışmalarına yer verilmiş, daha sonra doğrulayıcı (confirmatory) faktör analizi çalışmaları tamamlanmıştır. Araştırmanın açımlayıcı faktör analizi SPSS 20 paket programıyla, faktör analizi çalışmaları ise Lisrel 8.8 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ölçeği geliştirilmek için kullanılan aşamalar şu şekildedir 1. Madde Havuzunun Oluşturulması 2. Uzman Görüşü Alınması, 3. Ön Deneme Formunun Oluşturulması 4. Faktör Analizinin yapılması. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam 24 maddeden oluşan 6 faktörlü ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach Alpha güvenirlilik katsayısı (0. 913), KMO (Kaiser Mayer Olkin) değeri (0.853) olarak hesaplanmıştır.  Bartlett testi sonucu olarak ( 2376,708) tespit edilmiştir