TREN

Veritabanı

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ahilik Hakkındaki Görüşlerinin ve Ahilik Değerlerinin İncelenmesi

Yazar: Seraceddin GÜRBÜZ Yıl: 2022 Yayınlandığı Dergi / Yayın:II. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbâz-ı Velî Sempozyumu, Konya

Özet: Bu araştırmada, meslek yüksekokulu öğrencilerinin aldıkları eğitimde ve iş yaşamlarında ahilik değerleri ilişkin bilgi ve algılarını araştırılmıştır. Araştırmada nicel araştırma metodlarından tarama modelinin kullanılmıştır. Araştırma, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında eğitim gören 352 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların %65,9’u kadın (f=303), %34,1’i (f=49) erkektir. Verilerin toplanmasında Ahilik Değerleri Ölçeği ve demografik bilgiler formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, katılımcıların “Ahi Evran” ve “Ahilik” hakkında Mesleki Standart Faktörü (MSF), İnsan İlişkileri Faktörü (İİF), Mesleki Gelişim-Eğitim Faktörü (MG-EF), Zafiyet Faktörü (ZF) boyutlarında olumlu görüşleri olduğunu görülmektedir. Ahilik hakkında cinsiyet ve yaş faktöründe anlamlı bir farklılık görünmemiştir. Buradan hareketle öğrencilerin öncelikle “Ahilik” ve “Ahilik Teşkilatı”na ilişkin ana kavramları, ilke ve değerleri tanıtacak, bilgilendirecek derslerin ve ders içeriklerinin hazırlanarak YÖK tarafından üniversitelerin meslek yüksekokullarında ders olarak verilmesi gerektiği ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Ahilik, Ahi Evran, Meslek Yüksekokulu

INVESTIGATION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS' OPINIONS ABOUT AKHISM AND AKHISM VALUES

Abstract: In this study, the knowledge and perceptions of vocational school students about the values of Ahi Evran in their education and business life were investigated. The survey model, one of the quantitative research methods, was used in the research. 352 students studying at Zonguldak Bülent Ecevit University, Muş Alparslan University, Erzincan Binali Yıldırım University, Karamanoğlu Mehmet Bey University, Kilis 7 Aralik University Vocational Schools participated in the research. 65.9% of the participants (f=303) were female and 34.1% (f=49) were male. Ahi Evran Values Scale and demographic information form were used to collect the data. The findings show that the participants have positive opinions about “Ahi evran” and “Ahi Evran” in the dimensions of Professional Standard Factor (MSF), Human Relations Factor (İİF), Professional Development-Training Factor (MG-EF), Vulnerability Factor (VF). There was no significant difference in terms of gender and age about the Ahi community. From this point of view, it can be stated that the courses and course contents that will introduce and inform the main concepts, principles and values of the Ahi community and the Ahi organization should be prepared and given as a course in vocational schools of universities by Council of Higher Education
Keywords: Akhism, Ahi Evran, Vocational School

Makale Metni