TREN

Veritabanı

Kapitalizm ve Ahilik Tartışmalarında İslam İktisadının Yeri

Yazar: Mesut KAÇANOĞLU Yıl: 2021 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Özet

Ahilik Teşkilatı Osmanlı Devleti’nin iktisadi, sosyal, kültürel, dini ve hatta askeri hayatında
önemli görevler üstlenmiştir. Ahilik, bir zihniyet, felsefe, dini bir kurum ve yaşam biçimidir.
Günümüzde uygulanan iktisat politikaları kapitalizme dayanmaktadır ve bu politikalar ahlaki
olmayan temeller üzerine kuruludur. Ahiliğin temeli İslami inançlara dayanır ve Ahilik
iktisadında kapitalizmde yer edinmeyen ahlaki kaygılar önemli hale gelmektedir. Ahilik iktisadi sistemi kapitalizmden farklı unsurlar barındırması nedeniyle kapitalizmin sorunlarına karşı çözüm üretebilme potansiyeline sahiptir. Her ne kadar Ahilik sisteminin kapitalizme alternatif olduğu ileri sürülse de bu çalışmada Ahiliğin iktisadi bir sistem olmadığı ama İslam İktisat disiplinine ait önemli bir kurum olduğu ileri sürülecektir. Bu çalışmanın amacı Ahilik anlayışının kapitalizm karşısında alternatif bakış açısını ortaya koyarak, bu bakış açısının daha da ileri götürülmesi için İslam İktisadına olan gerekliliğin vurgulanmasıdır. İslami bir iktisadi hayatın araçlarının keşfinde kapitalizm ve İslam iktisadı karşılaştırmaları daha yararlı sonuçlar doğurabilir. İslam iktisadının uygulamaya nasıl yansıyacağı ise Ahilik ve benzeri İslam tarihindeki kurumlardan geçmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ahilik, Kapitalizm, İslam İktisadı.

Abstract

Organization of Akhism undertook important tasks in the economic, social, cultural, religious and even military life of the Ottoman Empire. Akhism is a mentality, philosophy, religious institution and way of life. Economic policies applied today are based on capitalism, and these policies are based on unethical foundations. The foundation of Akhism is based on Islamic beliefs, and moral concerns that do not have a place in capitalism become important in Akhism economics. The Akhism economic system has the potential to produce solutions to the problems of capitalism because it contains different elements than capitalism. Although it is claimed that the Ahi system is an alternative to capitalism, it will be argued in this study that the Ahi-order is not an economic system, but an important institution belonging to the Islamic Economics discipline. The aim of this study is to highlight the alternative perspective of the Ahi organization against capitalism and to emphasize the necessity of Islamic Economics in order to take this perspective further. In the discovery of the means of an Islamic economic life, comparisons of capitalism and Islamic economics may yield more useful results. How Islamic economics will be reflected in practice goes through the Akhism and similar institutions in the history of Islam.

Keywords: Akhism, Capitalism, Islamic Economics.

Makale Metni