Kapitalist Sisteme Karşı Çözüm Durağı: Ahilik Teşkilatı

Yazar: Yakup Bahadır YÜCEL- İlknur YÜCEL - Gamze ALAR Yıl: 2019 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Özet

Küreselleşme sürecinin sınırlarını belirleyen ve ona yön veren kapitalist sistemin temelinde dünya geneline hakim olma arzusu yatmaktadır. Yegane amacı sermaye birikimi ve kar maksimizasyonu olan, toplum yerine bireyin zenginliğini amaçlayan kapitalist sistem her dönemde var olmaya çalışmaktadır. Bu sebeple kendine özgü değerleri bulunan ve temeli İslam inanç sistemine dayanan tarihsel bir örgütlenme olan ahilik, var olan bu kapitalist sisteme karşı bir çözüm sunması açısından oldukça öneme sahiptir.

Nitel bir çalışma olan bu araştırmada literatür tarama yönteminden yararlanılmış olup ilgili kaynaklardan ahiliğin doğuşundan yok oluşuna kadar geçirdiği evreler hakkında bilgi verilip tüm dünyaya egemen olan kapitalist sistem ile karşılaştırma yapılmıştır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda kapitalist sistemin oluşturduğu bunalımları atlatabilmek adına işleyiş şekli ve içerdiği değer yargıları ile İslam ahlakını esas alan ahilik gibi güçlü bir tarihsel kurumdan yararlanılması gerektiğine vurgu yapılmıştır.

 

Abstract

At the basis of the capitalist system that determines and directs the boundaries of the globalization process lies the desire to dominate the world at large. The capitalist system, whose sole purpose is capital accumulation and profit maximization, aims at the wealth of the individual rather than society, tries to exist in every period. Therefore, ahilik, which is a historical organization with its own values and based on the Islamic belief system, is very important in terms of providing a solution against this existing capitalist system.

In this study, which is a qualitative study, the literature scanning method has been utilized and information has been given from the relevant sources about the stages of the birth of Ahiah until its disappearance and a comparison has been made with the capitalist system that dominates the whole world. In the light of the information obtained, it is emphasized that in order to overcome the crises created by the capitalist system, when the essence of morality in Islam is considered, it is necessary to benefit from a strong historical structure such as ahilik with its value judgments and functioning.