Günümüz İşletmelerı̇ İçı̇n Ahilik Kültüründen Örtülü Bilginin Gelişim Ve Paylaşım Örneklerı̇

Yazar: Hulusi DOĞAN Yıl: 2011 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi

Özet
Bu çalışma örtülü bilgi kavramının kavramsal bir analiziyle birlikte örtülü bilginin sanatkar ve esnaflar arasındaki gelişim ve paylaşımına yönelik Ahilik İlkelerini konu edinmektedir. Makalenin amacı günümüzde sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmada örtülü bilginin kilit önemine vurgu yapmak ve aynı zamanda örtülü bilginin gelişimine yönelik modern yöntemlerle Ahilik İlkeleri arasındaki benzerliğe dikkat çekmektir. Bu bağlamda çalışma Ahilik İlkelerinin örtülü bilginin gelişim ve paylaşımında günümüz işletmelerine bir kaynak, rehber olabileceğine yönelik irdelemeler içermektedir 


Abstract
This paper reports on a conceptual analysis of tacit knowledge and examines Akhism Principles that increased the development and spread of tacit knowledge among craftsmen and tradespeople. The objective of this paper is to emphasize the key role of tacit knowledge in cerating a sustainable competitive advantage and pay attention to interesting similarities between modern tacit knowledge development ways and the Principles of Akhism. The study evaluates whether the Principles of Akhism can be a source or a guide for ongoing organizations to spread and develop their tacit knowledge potential.