Fütüvvet ve Ahilik Teşkilatlarının Ahlaki İlkelerinin Oluşmasında Tasavvufun Öncülüğü

Yazar: Dilaver Selvi Yıl: 2016 Yayınlandığı Dergi / Yayın:İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi

Özet

Tasavvuf, dinimizin ihsan boyutunu ve insan terbiyesini merkeze alan manevi bir eğitim kurumudur. Tasavvufu kısaca “güzel ahlak” olarak tarif edebiliriz. Sûfîler, İslam aleminde bilahare bir teşkilata dönüşen fütüvveti, önceden ahlaki bir terim olarak kullanmışlar, onu manevi makamlar arasında saymışlar, ona zengin bir muhteva kazandırmışlar ve hakkında müstakil eserler yazmışlardır. Fütüvvet konusunda ilk söz söyleyen Cafer-i Sadık’tır; ilk eseri yazan ise sufi müelliflerden Ebû Abdurrahman- ı Sülemî’dir. Sonra diğer sûfîlerin tanımları, eserleri ve uygulamaları gelir. Bütün bunlar, ileride kurulan Fütüvvet ve Ahîlik teşkilatlarının ahlakî ilkelerinin oluşmasında öncü ve örnek olmuşlardır. Makalemizde, bunun nasıl, ne şekilde ve ne ölçüde gerçekleştiği incelenmektedir.

 

Abstract

Sufism is a sciencefocusing on thatdimension of Islam which is expressed by the term ihsan and the discipline of man. We can simply describe it as "good morals". Sufis, use the word futuwwah, a word which in due course became a name forthe urban organizations in the medieval Islamic World which emphasized such virtues as honesty and generosity, as a moral terms and they consider it among spiritual maqams. They have enrich edits content and wrote many books on that. The first scholar whoused the term futuwwah is Ja'far Sadiq and the author of the first completed work on futuwwah is Abu Abd al-Rahman al-Sulemî. Then come the other Sufis’ definitions, work sand practices. All these playe droles in the formation of moral principles for the organizations called futuwwah and akhi. In this article, I’m goingto analyze in what wayand to what extent it tookplace.