Esnaf Ve Sanatkârların Ahilik Değerlerine Sahiplik Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Mustafa ASLANDEREN - Rüştü YEŞİL Yıl: 2016 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Özet

Bu araştırmanın amacı, işyerinde çalışan elemanların, yanlarında çalıştıkları esnaf ve sanatkârların ahilik değerlerine sahiplik düzeyleri konusundaki değerlendirmelerini belirlemektir. Araştırma, tarama modeli çerçevesinde yürütülen nicel bir araştırma özelliği taşımaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini, Kırşehir il merkezinde bulunan esnaf ve sanatkârların yanlarında çalışan elemanlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, esnaf ve sanatkârlar yanında eleman olarak çalışan 144 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu (KBF)” ve “Ahilik Değerleri Ölçeği (ADÖ)” ile kaynak gruptan doğrudan toplanmıştır. Verileri üzerinde başlıca; aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t testi, Anova ve Scheffe testleri kullanılmıştır. Araştırma sonunda esnaf ve sanatkârların Ahilik değerlerine sahiplikleri konusunda sorunlar bulunduğu belirlenmiştir.

 

Abstract

This research aims to define the workers’ evaluations about their employers’ ownership levels of the Ahi-Order values. The study is quantitative and it has been carried out through the screening model. Target population of the study has been composed of workers who work under tradesmen and craftsmen that are situated in Kırşehir city center. The research sample group has 144 workers. Data are collected directly from the source group with the “Personal Information Form (PIF)” and “Ahi-Order Values Scale (AVS)” which have been developed by the researchers. On data, some tests such as arithmetic mean, standard deviation, independent sample t-test, ANOVA and Scheffe are used chiefly. At the end of the study, it has been defined that there are problems about owning Ahi-Order values for the tradesmen and craftsmen.