Değerler Eğitimi ve Ahilik İlkeleri

Yazar: Mustafa ÇOBAN Yıl: 2017 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özet
Fütüvvet geleneğinin etkisiyle tesis edilmiş ve XIII-XX. yüzyıllar arası mevcudiyetini devam ettirmiş olan ahîlik, ferdî, iktisadî, sosyal ve kültürel hayatımızda önemli etkileri olmuş bir esnaf teşkilatıdır. Esnafın belirli ilkeler etrafında eğitilerek sosyalleşmesinin sağlanması, ticarî hayatta oluşturulan güvenle sosyal sermayeye katkıda bulunması ahîlik kurumunun önemini bir kat daha arttırmıştır. Günümüzde toplumun sıkça şikâyet ettiği konulardan birisi de ticarî hayatı dizayn eden ilkelerden sapılması sonucunda güven kaybı ve insanımızın ticarî faaliyetlerde aldanma, kaybetme endişesi taşımasıdır. Ahilik teşkilatının kuruluşunda Ahi Evran önemli bir role sahiptir. Ahilik teşkilatında eğitime özel bir önem verilmiştir. Ahilikte şunlar önemlidir: İnsanı kâmil bir hale getirmek, bireyi çocukluğundan itibaren hayata hazırlamak, mensuplarını bir mesleğe sahip insanlar olarak yetiştirebilmek, vatan savunması, otorite boşluğunun doldurulması için askeri güç kullanmak, kültür ve sanat erbabı yetiştirmek vs. Sosyal bir problemin özünü teşkil eden bu konu aslında ekonomi-ahlâk dengesi şeklinde ele alınabilir. Literatür taraması yoluyla yapılan bu araştırma sonucunda geçmişte yaşanan önemli bir tecrübenin günümüz problemlerinin çözümüne katkı sağlayarak sosyal sermayenin artışında, sosyal huzurun sağlanması ve değer kaybının önlenmesinde önemli etki yapabileceği değerlendirilmektedir.

 

Abstract

It was established under the influence of the tradition of Fütüvvet and who has maintained its existence XIII-XX. centuries Akhizm is a tradesman organization private, economic, social and cultural life in ourlives. The importance of Akhizm institution has increased one more time that ensuring that crafts men are educated and socialized around certain principles to contribute to social capital with confidence created in commercial life. Ahi Evran has an important role in establishment of Akhizm organisation. In Akhizm organisation, education had an importance. The followings are important in Akhizm: To turn people in a more perfect person, to get a person ready for life from his/her childhood, to grow their members as people having an occupation, to use military force for defending land and for filling the authority gap, to grow people in culture and etc. This issue which is thecore of a social problem, can in fact be considered as economic-moral balance. As a result of this research made through literature review, it is evaluated that an important experienced person in the past can make a significant effect in increasing social capital, securing social peace and avoiding depreciation by contributing to solution of present problems.

Makale Metni