TREN

Veritabanı

Değer Eğitimı̇ Modelı̇ Olarak Ahilik

Yazar: Rüştü YEŞİL - Mehmet KART Yıl: 2018 Yayınlandığı Dergi / Yayın:MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özet

Bu çalışmanın amacı, her yönüyle üstün niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesinde başarılı bir modeli ortaya koyan, tarihî süreci içerisinde faaliyetleri ve ürünleri ile bunu ispat etmiş olan Ahilik Teşkilatı’nın uygulamaları yardımıyla oluşturduğu değerler eğitimi modelinin çerçevesini çizerek; günümüz şartlarına uyarlanmış, Türk toplumuna özgü bir değerler eğitimi modelinin kurgulanmasına katkı sunmaktır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden “doküman analizi” tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, Ahilik konusu ile ilgili alanyazında yer alan bilimsel nitelikli eserler, tezler, araştırma raporları, sempozyum ve kongre bildirileri türündeki çalışmalar, araştırmanın amaçları doğrultusunda incelenerek analiz edilmiştir. Bu bağlamda öncelikle, Ahilik Teşkilatı’nın yansıttığı değerler eğitimi modeli, bir eğitim modeli bileşenleri bakımından ortaya konulmuştur. Çalışma neticesinde ulaşılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: Ahilik sisteminde uygulanan eğitim, belirli bir noktada tamamlanan bir anlayış yerine, modern eğitim sistemlerinde hayat boyu öğrenme olarak bilinen yaklaşıma benzer şekilde, ömür boyu süren bir faaliyet olarak icra edilmiştir. Ahilik Teşkilatı; insanı, en yüce ve benzersiz bir varlık olarak kabul edip, yalnızca mesleki bilgi boyutunu önceleyen tekdüze bir eğitim anlayışını yeterli görmemiş; ahlaki, dinî ve toplumsal bilgileri de kazandırmayı amaçlayan çok boyutlu bir eğitim modelini uygulamıştır. Ahilik Teşkilatı’nın, bireylerin eğitiminde, günümüz değerler eğitimi yaklaşımlarına benzerlik gösteren, gözlem ve model alma yoluyla öğrenme, sohbet ile eğitim, örnek olma ve soru cevap tekniği gibi yöntemleri etkili biçimde kullanarak, değerlerin muhatapları tarafından benimsenip davranışa dönüştürülmesi sürecini başarıyla uyguladığı araştırma sonucunda görülmüştür. Bu tespitler ışığında, günümüz değer eğitimi uygulamalarına dönük olarak önerilerde bulunulmuştur.

 

Abstract

This thesis aims contributing to building a particular Turkish Society Values Education Model, adapted to contemporary needs through the model framed by the support of Union of Akhism, which has proved to be a successful model by means of its activities dating back to past and the trained qualified members equipped with diverse competences. The thesis is produced by using one of the qualitative techniques named “The Document Analysis”. During the research, the scientific resources in the area such as academic works, thesis, research reports, symposium and congress reports have been studied to support the thesis. In this context, firstly, Akhism and its Values Education Model are presented diversely as an educational model to be used respectively. The results obtained at the end of the study can be summarized as follows: Akhism has been implemented as a never-ending process and has correspondences with the contemporary education system “lifelong learning” in which the education does not stop at a specific level. Akhism has not found enough the common understanding of routinized education whose priority is only about the vocational competences considering human beings are supreme and unique creations but designed and implemented a new multi-dimensional model equipping the individuals with social and spiritual values together with professional competences. Akhism has successfully run the process to provide adaption and internalization of the desired behaviors such as observation, learning through modeling, education through communication, sampling, question, and answer model, which are all equivalents of today’s Values Education Model. In line with these findings, suggestions have been made towards the applications of today's value education.