TREN

Bölgesel Kümelenme Örneği Olarak Ahilik Teşkilatı

Yazar: Ayşe Nurefşan YÜKSEL Yıl: 2020 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özet

Ahilik, XIII. yüzyılda Anadolu'da ortaya çıkmış ve yüzyıllarca varlığını sürdürmüş olan kültürel, eğitsel, dini, idari, askeri ve ekonomik bir teşkilattır. Ahilik teşkilatının ekonomik anlamda mesleki birliktelikler olarak teşkilatlandığı görülmektedir. Kümelenmeler ise birbiriyle bağlantılı olan işletmeler ve kurumların, belirli yerlerde, coğrafi olarak yoğunlaşmalarıdır. Bu yoğunlaşmalar, genellikle hammaddenin yoğun, pazarın büyük veya talebin çok olduğu durumlarda oluşmaktadır. Sayılan bu özellikler, ahilik teşkilatı meslek birliklerinin şehirlerdeki oluşumlarında da rol oynamaktadır. Ahilik teşkilatının mesleki birlikler olarak teşkilatlanmış olmakla, günümüz kümelenmeleriyle benzerlik gösterdiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bu benzerliği araştırmak, ahilik teşkilatının bir kümelenme örneği olarak nitelenmesinin mümkün olup olmadığını teorik çerçevede tespit etmeye çalışmaktır. Bu amaçla çalışmada, nitel veri toplama yöntemlerinden yazılı doküman incelemesinden faydalanılarak veriler toplanmıştır. Kümelenme kavramı özellikleri ele alınmış, bu kapsamda daha önceki toplumlarda oluşmuş olan ve kümelenme özellikleri gösteren ahilik teşkilatı incelenmiş, benzerlikler tespit edilmiş ve aynı zamanda günümüz toplumlarının oluşturmuş olduğu kümelenmelerle karşılaştırılmıştır. Çalışma boyunca devam eden karşılaştırmalı analizler neticesinde, ahilik teşkilatının, kümelenme özelliklerini taşıdığı ve bölgesel bir kümelenme modeli olarak ele alınabileceği belirtilmiştir.

 

ABSTRACT
Ahi organizations (akhism), is a cultural, educational, religious, administrative, military and economic organizations that has emerged in Anatolia in the 13th century and maintained its exictence for centuries. On the economic framework it is seen that Ahi organizations has organized as professional association. Clusterings, on the other hand, are geographical concentrations of interconnected businesses and institutions. This concentrations generally consists in the conditions that the raw material is intensive, the market is large and demand is high. It is understood that these features also play a role in the formation of ahi organizations’ professional associations’ in cities. It is thought that the ahi organizations, being organized as professional associations, has similar characteristics to today’s clusterings. The aim of this study is to investigate this similarity and try to determine whether it is possible to describe the ahi organizations as a clustering example in the theoretical framework. For this purpose, the data were collected by written document analysis, which is one of the qualitative data collection methods. The features of cluster concept are discussed. In this context, the organization of Akhism, which was formed in previous societies and has cluster characteristics, was examined, similarities were determined and at the same time compared with the clusters formed by today's societies. Therefore, in this article, it is examined in the light of the comparative analysis, that Akhism is a regional cluster example.

Makale Metni