Ayin, Erkân Ve Adap Benzerlikleri Açısından Ahilik-Bektaşilik Münasebeti

Yazar: M. Fatih KÖKSAL Yıl: 2010 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Özet

Bu yazıda, Bektaşilik erkân ve adabıyla Ahilik erkân ve adabı arasındaki dikkat çekici benzerlikler ve irtibat ortaya konulacaktır. Çalışmamızda Ahilik-Bektaşilik münasebeti üzerine şimdiye kadar yapılan neşriyatta verilen hükümler ve çoğu önyargılı, kaynak ve belgeye dayanmayan âfâkî görüşler değerlendirilmeyecektir. Tespitlerimizin temel kaynaklarını, şahsi kütüphanemizde bulunan el yazması İmam Cafer Buyruğu (Şeyh Safî Menâkıbı), Radavî Fütüvvet-namesi, Yâsîn er-Rufâî Fütüvvet-namesi ve bir Bektaşi Fütüvvetnamesi oluşturmaktadır.

Abstract

In this article, striking similarities and bounderies between rules and manners of Bektashism and Akhism will be exposed. In our study objective and biased opinions that opinionsane not based on sources and documents in publications until now will be considered. Main sources of our study are Imam Cafer Therulesand regulationsof Imam Cafer (Şeyh Safi Menâkıbı), Radavî’s Futuvvetname, Yâsîn er-Rufâî’s Futuvvetname and a Bektashi Futuvvetname which have been located in our personal library.

Makale Metni