TREN

Veritabanı

Ahilik ve Bir Ahi Şeceresı̇

Yazar: Sadi BAYRAM Yıl: Yayınlandığı Dergi / Yayın:Türk Tarih Kurumu Belleten Dergisi

Özet

Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kıt'ada 600 sene ayakta durabilmesinin sebeblerini "Ahilik Teşkilâtı" nda aramak gerekir. Bunu şöyle de ifade etmek mümkündür. Ülkedeki çeşitli azınlık gruplara rağmen Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kıtada 600 sene gibi uzun süre ayakta kalma- na sebep olan faktörlerin içinde "Ahilik" ilke ve inançları vardır. 

Ahi, kelime olarak Arapça olup, kardeşim mânasına gelmektedir. Terim olarak, esnaf ve san'atkâr birliklerini ifade eder ki, XIII. asırdan XX. asır başlarına kadar yamak, çırak, kalfa, usta hiyerarşisi içinde çeşitli meslek gruplarını iş başında yetiştirip, diplomasını özel törenlerle verip mensuplarının çalışma ve insani davranışlarını kontrol eden mesleki bir kurumdur.