TREN

Veritabanı

Ahilik Teşkilatında ve Günümüzde Tüketicilerı̇n Korunmasına Yönelik Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme

Yazar: Ali Yılmaz GUNDUZ Mehmet KAYA Cahit AYDEMİR Yıl: 2012 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi

Özet

Tüketicinin korunması son yıllarda önem kazanmış ve bugün de en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Tüketicinin korunması ile ilgili hukuk sistemi 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmıştır. Türkiye’de ise Cumhuriyet döneminde dolaylıda olsa tüketicileri koruyan bazı yasalar yürürlüğe girmiştir. Devletin tüketicileri korumasının bir anayasal görev olduğu 1982 Anayasasında belirtilmiştir. Böylece başlayan süreç, 1995 yılında yürürlüğe giren 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”la önemli bir mesafe kazanmıştır. Bu süreci, Osmanlı devletinde sosyal ve ekonomik yaşamda, hem üreticileri hem de tüketicileri korumak amacıyla başarıyla uygulanan Ahilik teşkilatı ile ilişkilendirmek mümkündür. Bu çalışmada, Ahilik teşkilatının günümüzde tüketicilerin korunmasına yönelik olası yansımaları üzerinde durmaya çalıştık

 

Abstract

Consumer protection has gained importance in recent years, and today has become one of the most discussed issues. The legal system protection of consumer emerged from the second half of the twenty century onwards. In Turkey, some laws protecting consumers went into effect in the Republican Era. In the 1982 Constitution, it was reported that it is a constitutional duty of the State to protect the consumers.

Thus, this process has gained a considerable momentum through "Consumer Protection Law", which came into force in 1995, No. 4077. It is therefore possible to relate this process with Akhism Organization, which was implemented successfully in the Ottoman Empire in order to protect both manufacturers and consumers. In this study, we tried to deal with the likely effects of the Akhism Organization on the protection of consumers today.