TREN

Veritabanı

Ahilik Teşkilatı Ve Sosyo-Ekonomik Etkilerı̇

Yazar: Mehmet GÖK Yıl: 2021 Yayınlandığı Dergi / Yayın:International Journal of Social and Economic Sciences

Özet

Ahilik, kelime olarak Arapça ve Türkçe hemen hemen aynı kelimelerle ifade edilse de Arap kültüründeki fütüvvetnamelerden ayrılarak tamamen Türk kültür ve medeniyetinin bir ürünüdür. Toplumsal bakımdan sosyal ve ekonomik hayatı bütün katmanlarıyla dizayn ederek, çağlar boyu yaşatılmış ve hala bazı uygulamalarla yaşatılmaya devam edilmektedir. Ekonomik hayatta üretimin fiziksel güce dayandığı ortaya çıkış dönemlerinde meslek kuruluşlarının düzenlendiği, istihdam edilen kalfa, çırak ve ustaların rol ve çalışmalarının düzenlendiği, fiyat politikası ile kar marjlarının kontrol edildiği, elde edilen gelirlerin bir kısmının genel ihtiyaçlar ve yeni işyerlerinin açılması ve tefrişatı için kullanıldığı, kardeşlik ve sosyal adaletin üst düzeyde sağlandığı, insanların gelip geçtiği yolların temizliği ve hijyeninin temin edildiği, yaralı leyleklerin tedavisinin yapılması ve ülkede seyahat eden yabancıların hemen hemen bütün ihtiyaç ve güvenliğinin karşılanması gibi faaliyetlerin devletin herhangi bir destek ve dahli olmadan yerine getirilmesi gibi faaliyetlerin yürütüldüğü, günümüzde sosyal ve ekonomik hukuk kuralları olarak ifade edebileceğimiz sistem olarak karşımıza çıkan Ahilik teşkilatı, gerek ülkemizde ve gerekse de diğer toplumlarda yeni gelişmelere de kaynaklık etmiştir. Loncalar ve Korporasyonların da benzer uygulama ve çalışmalar yaptığı, faaliyette bulunduğu dönem olarak ahilik teşkilatından zaman olarak daha sonra ortaya çıkmaları nedeniyle benzer yönleri olsa da bazı yönlerden ayrıştıkları görülmektedir. Dini ve kültürel etkilerle kurulan ahilik teşkilatı toplumsal rolleri ve etkileri nedeniyle asırlarca hizmet ve faaliyet göstermesine rağmen ekonomik ve sosyal hayattaki gelişmeler ve yaşanan dönüşüm sonucunda özellikle fizyolojik üretimin yerini mekanik üretim ilişkilerinin almasından sonra yavaş yavaş etkinliğini kaybetse de ülkemizde hala etkinliğini korumakta ve yaşatılmaya devam edilmektedir.

 

Abstract

Though expressed with almost the same words in Arabic and Turkish, Ahi organization (an artisan organization) is a product of Turkish culture and civilization, separating itself from the guilds in Arab culture. By designing social and economic life with all its layers, it has been kept alive for ages and still continues to be kept alive with some practices.The Ahi organization, which appears as a system that we can describe today as social and economic law rules, organized professional organizations in the periods when production was based on physical power in economic life, regulated the roles and duties of employed journeymen, apprentices and masters, controlled the price policy and profit margins, ensured that the some parts of the revenues were used for general needs and the opening and furnishing of new workplaces, tried to provide brotherhood and social justice at a high level, ensured the cleanliness and hygiene of the roads used by people, provided treatment for injured storks, met almost all the needs of foreigners traveling in the country and ensured their safety. The Ahi organization undertook the task of carrying out such as activities and providing such services without any support or involvement of the state. Besides, it has also been a source for new developments both in our country and in other societies. Although Guilds and Corporations have also carried out similar practices and works, it is seen that they differ from the Ahi organization in some aspects since they emerged later in time from the Ahi organization. Established with religious and cultural influences, the ahi organization has been serving and operating for centuries due to its social roles and effects, but with the developments in economic and social life and the transformation experienced, especially after the replacement of physiological production by mechanical production relations, it gradually loses its effectiveness, but still retains its effectiveness in our country and continues to be kept alive.