TREN

Ahilik Sistemi Değerleri Yönetim ve Eğitimi

Yazar: Ahmet ÜNSÜR Yıl: 2020 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Değerler Eğitimi Dergisi

Özet

Ahilik, Selçuklu ve Osmanlı devletleri döneminde değerleri ön plana çıkararak
iktisadi ve sosyal hayata yön veren bir örgütlenme biçimidir. Bu yapıyı
asırlarca ayakta tutan en önemli faktörün süreklilik ve kararlılıkla uygulanan
değerler eğitimi olduğu anlaşılmaktadır. Ahilikte uygulanan değerler eğitimi
politika, yöntem ve uygulama olarak dönemi itibarıyla en ileri unsurları içermesi
yanında günümüze ışık tutacak birtakım özelliklere de sahiptir. Bunların
başında ise insan yetiştirme anlayışı (erdemli birey) gelmektedir. Günümüz eğitim
sistemlerinin seküler yapısı nedeniyle değerlerle bütünleşik erdemli bireyler
yetiştirmede başarısız oldukları görülmektedir. İş ve sosyal hayatın değişik
platformlarında yaşanan ahlaki sorunlar bu durumun bir göstergesi durumundadır.
Bu tür sorunları ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmaların ise (etik
kodlar oluşturma, etik dersleri vb.) palyatif çözümler olmaktan öteye gidemediği
görülmektedir. Literatür taramasına dayalı derleme niteliğindeki bu çalışmanın
amacı, Ahilik sistemini ayakta tutan değerleri ve bu değerlerin eğitimde
nasıl kullanıldığını incelemek ve günümüz eğitim sistemi açısından değerlendirilebilecek yönlerini belirlemektir. Çalışma sonucu, Ahilik sisteminin başarısında ahlaki değerlerin eğitimin her aşamasına (örgün/yaygın-ev/iş-okul/okul
dışı) yansıtılmasının (değerlerle eğitim) en önemli faktör olduğu belirlenmiştir.
Günümüz eğitim sisteminde böyle bir anlayışın benimsenmesi ve kararlılıkla
uygulanması halinde iktisadi ve sosyal hayatta yaşanan sorunların büyük ölçüde
ortadan kalkması kuvvetle muhtemeldir.

Abstract

 Akhism is a form of organization that guides economic and social life by emphasizing the values of Seljuk and Ottoman eras. The most important
factor that maintains this structure alive for centuries is the determination and
continuity in the application of values education. Apart from the fact that most
advanced elements of policy, method and practice used in values applied in
Akhism some other features will also shed light on the present day. The most
important of these is the conception of human development (raising righteous
individual). Due to the secular nature of today’s education systems, they have
failed to raise virtuous individuals that internalize values. The moral problems
manifested in different platforms of business and social life are an indicator of
this situation. It is seen that the studies carried out to eliminate such problems
(creating ethical codes, ethics lessons, etc.) do not go beyond palliative solutions.
The purpose of this study, which is based on the literature review, is to examine how these values are used in education and to determine the aspects
that can be evaluated in terms of today’s education system. As a result of the
study, it has been determined that the most important factor in the success of
Akhism system lay in the reflection of moral values on every stage of education
(whether it be formal/non-formal, home/work or school/out-of-school). If such
an understanding is adopted and applied with determination in today’s education
system, it is highly likely that the problems experienced in economic and
social life will be largely eliminated.

Makale Metni