TREN

Veritabanı

Ahilik Kültürü ve Günümüze Yansımaları (Eskişehir Örneği)

Yazar: Ejder OKUMUŞ Kamil SARITAŞ Ayşe YORULMAZ Fatma HAZAR Şeyma ALTAY Yıl: 2018 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Journal of Eskisehir Osmangazi University Faculty of Theology

Özet

Günümüzde toplumsal düzen, birlik ve dayanışmada değişen siyasi ve ekonomik parametre ve şartlar sebebiyle görece olumlu ve olumsuz durumlar tezahür etmektedir. Bu noktada sosyal ilişkilerin ve iktisadi eylemlerin odak noktalarından biri olan esnaf ve sanatkârların, kültür ve medeniyetimizde köklü bir geçmişe sahip olan ve kardeşlik kültürü olarak bilinen esnaf ve sanatkârlık kurumunun ilk hali olan Ahilikle bağlantısının bugün nasıl anlaşılıp yansıtıldığı önem kazanmaktadır. Ahilik, bireyin tüm yönlerini olumlu yönde geliştirmeyi hedefleyen bir ahlak, meslek, inanç, hukuk ve eğitim sistemi olarak görülebilir. Bu çerçevede Ahilik, sosyal hayatın dinamik aktörleri olan esnafın bireysel ve toplumsal kişiliğinin bütünlük sağlamasını ve dengeli bir yapıya bürünmesini öncelemektedir. Tam da bu nedenle Ahilik kültürünün incelenmesi ve Eskişehir örneğinde günümüz ticaret, esnaflık ve sanatkârlık anlayışı ve pratiğine ne gibi güncel yansımalarının olduğunun araştırılması önem arz etmektedir.

Nitekim bu çalışmanın konusu Eskişehir’de Ahilikle ilgili bir araştırma yapmayı ve Ahilik kültürünün anlaşılmasına katkı yapmayı amaçlamaktadır. Ahilik müessesesinin tarihi süreçten günümüze Eskişehir ilinin sosyal ve kültürel hayatına nasıl yansıdığının ele alınacağı bu araştırma, üç bölümden oluşacaktır. Öncelikle Eskişehir'de Ahilik kültürünün tarihsel arka planı resmedilecek ve bunun için doküman taraması yapılacaktır. Sonrasında akademisyen, esnaf ve öğrencilerle yapılacak olan görüşmelerle günümüzde Ahiliğin nasıl anlaşılıp yaşandığı tespit edilecektir. Son olarak elde edilen verilerden hareketle Ahiliğin geleceğe sunabileceği imkân ve fırsatlar değerlendirilerek çözüm önerilerine ulaşılmaya çalışılacaktır.