TREN

Veritabanı

Ahilik İlkelerinin Günümüz İşletmelerine Yansıması: Kilis Küçük Sanayı̇ Sitesı̇ İşletmelerı̇ Örneğı̇

Yazar: Abdullah SOYSAL Mehmet TAN Yıl: 2013 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi

Özet

Günümüz iş yaşamında başarılı işletmelerin “insan merkezli” ve “müşteri odaklı” olduğu gerçeği dikkate alındığında, Ahilik ilkelerinin de bu başarıda önemli bir rol oynadığı ifade edilebilir. Ahiliğin temel ilkeleri kapsamında, verilen sözü tutmak, iyiliksever ve cömert olmak, hak ve adaletten yana olmak, vb. ilkeler sayılabilir. Bunun yanında hilesiz iş, ölçülü kazanç, adil bir kalite kontrol sistemi bu modelin ekonomik hayatının vazgeçilmez esaslarıdır. Bu çalışma ile Ahilik geleneğinin iş yaşamındaki önemine vurgu yapılarak, Ahilik ilkelerinin günümüz işletmelerinde ne derecede uygulandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Kilis’te faaliyet gösteren Küçük Sanayi Sitesi işletmesinin kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiş 98 sahip ve yöneticisi üzerinde bu araştırma yürütülmüştür. Araştırmada, tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Değerlendirmeler SPSS hazır istatistik programında yapılmıştır. Bulgular işletme sahip ve yöneticilerin; çalışanlar, müşteriler, komşu işletmelerle ilişkilerinin genelde iyi ve genel görünümleri ve davranışlarının olumlu olduğunu buna karşılık mesleki gelişme ve çevre konusunda çok da duyarlı olmadıklarını göstermektedir.

 

Abstract

Given the fact that, successful business enterprises of today are "human-centered" and "customer oriented", it can be expressed that the Akhism tradition has an important role in this success. Keeping the promises made, being a good-hearted, benevolent and generous person, hospitality, lining up with the rights and justice, and so on can be listed in the scope of the basic principles of Akhism. In addition, honest work, robust goods, certain amount profit, fair income, a fair quality control system are the indispensable essentials of the economic life of this model. This study aims to determine the extent of implementation of Akhism principles in today's businesses, by emphasizing the importance of Akhism tradition in business life. This research has been conducted on the 98 owners and managers, selected with the convenience sampling method, of the enterprises operating in Kilis Small Industrial Site. Descriptive statistics have been used in the study. Evaluations have been performed in SPSS statistics program. Findings show that business owners and managers good relations with employees, customers and neighboring businesses and the general appearance and behavior positive, but they are not sensitive to professional development and the environment.