Ahilik Felsefesi Ve Örgüt Modelinin Dünyadaki Kalkınma Modeli Olan Kooperatife Yansımaları

Yazar: Selami Sedat AKGÖZ - Emre ERCAN Yıl: 2017 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi

Özet
Medeniyetlerin beşiği olan Anadolu’nun dünyadaki kalkınma modellerinin gelişimine öncülük etmiştir. Dünyada esnaf örgütlenmeleri mesleki organizasyon ve felsefesi Kırşehir ve bölgesinde gerçekleşmiştir. Bu felsefe ve organizasyon yapısı Ahilik olarak ifade etmenin ve bölgesel kalkınma modellemelerinin yayılmasında Ahilik felsefesi büyük rol oynar.
18.yy. başında Avrupalı araştırmacılar İç Anadolu Bölgesine gelmiş, imece ve mesleki lonca sistemini Avrupa’ya ilk kooperatif, esnaf ve konut kooperatif modelleri olarak ortaya çıkarmışlardır.
Ahilik felsefesinin ilkeleri günümüzde “kooperatifçilik ilkeleri” olarak bilinmektedir. Bu görüş ve ilkeler 12.yy.dan bu yana hala geçerliliğini korumakta ve felsefesiyle insanlara yol göstermektedir.
Temelini imece kültürünün oluşturduğu Ahilik sistemi etik kültür, iş ahlakı, sigorta, örgütlü kadın girişimciliği, esnaf lonca sistemleri günümüz meslek kuruluşları ve kadın girişim organizasyonlarında derin izler bırakmıştır. İnancımız binlerce yıldır kolektif yaşam bilincine sahip insanlığın kooperatifleşme tarihinin 1848 yılında sanayileşme sürecinden daha eski olduğu kooperatifleşme tarihinin tüm dünyanın ortak bir mirası olduğu gerçeğinin kabul edilmesidir. Uygarlık tüm kültürlerin ortak mirasıdır. Kooperatifler kültürler, medeniyetler arasında bir dostluk ve ekonomik köprüdür. Baciyani, Rum kadınların dünyada ilk defa kurduğu sosyal bir kooperatiftir. Avrupalılar bu derneği Şamanist kadınlar olarak önemini azaltmak istese de bu dernek kadınları tekstil ve halıcılık alanlarında çalışmasını sağlayarak bir ekonomik model olarak tarih sahnesine çıkmıştır.
Çalışmamızda Ahilik felsefesinin mesleki organizasyonda gelişimindeki etkinliği ve kooperatif birliği, esnaf birliği ve sosyal kooperatifçilik modellerinde olan izleri incelenecektir.

 

Abstract
Anatolia is the cradles of civilizations in the world development models have been developed. Organization and the philosophy of professional organizations and trades in the world was Kırşehir. To express this philosophy and organizational structure and regional development as Ahi modeling philosophy plays a major role in spreading.
18th-century. European researchers have come at the beginning of the Central Anatolia Region, the first collective work, cooperative and professional guild system in Europe, as the trades and have found that housing co-operative models.
Today the principles of the philosophy of Ahi "cooperative principles" known as. This view is still valid since 12th-century and principles to guide the people to protect and philosophy.
Effectiveness of professional organizations and cooperative associations in the development of the philosophy of our study, Ahi, trades union, and the traces of the social cooperative models studied.
The foundation ethical culture community that have created a culture of imece system, business ethics, insurance, organized women's entrepreneurship, women's enterprise systems in organizations professional organizations and today's artisan Guild have left deep scars. Our belief is that the collective life of humanity for thousands of years conscious of the cooperatives the history of cooperatives in 1848, the industrialization process that are old more than the fact that the history of acceptance of a common heritage of the whole world. Civilization is the common heritage of all cultures
While I established a social cooperative of women in the Greek world for the first time. If the Europeans wanted to reduce the importance of the shamanic women of this association as this association by allowing women to work in the areas of textiles and carpets has been the stage of history as an economic model
In our study, the ahi in the development of Philosophy in professional organizations effectiveness and cooperative Union, trades Union, cooperative and social traces in the model will be examined.

Makale Metni