TREN

Veritabanı

Ahı̇ Kelimesı̇ ve Türk Kültüründe Ahilik

Yazar: Yakup KARASOY Yıl: 2004 Yayınlandığı Dergi / Yayın:Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Özet

Bu çalışmada önce Türk kültüründe yüzyıllarca bir meslek teşkilatı olarak yaşayan ahilik ile ahi kavramları üzerinde durulmuş, daha sonra ahi kelimesi ve bu kelimenin akı kelimesinden geldiği; ahi kelimesinin varlığından önce Türkçede ve dolayısıyla Türk kültüründe akı kelimesinin ve kavramının bulunduğu, İslâmî Türk kültürünün önde gelen ilk dil yadigârlarından Kutadgu Bilig, Atabetü’l-Hakâyık, Dîvânü Lûgati’t-Türk ile Ḳıṣaṣü’l-Enbiyā, Mu’inü’l-Mürid gibi eserler taranarak ortaya konulmuştur. Bunlara son dönemdeki araştırıcıların ahi ve akı kelimesiyle ilgili görüşleri de eklenmiştir.