TREN

Veritabanı

Türk-İslam Medeniyetinde Ahilik Kültürü ve Fütüvvetnameler

Anadolu'da XIII. yüzyılda ortaya çıkmış olan fütüvvet teşkilatı zaman içerisinde etkisini daha da artırarak Ahilik Kurumu'nun ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Ahilik, Anadolu'da sadece bir esnaf teşkilatı olarak kalmamış, büyük devlet adamları, kadınları, müderrisleri ve bazı tarikat şeyhlerini de içine alarak, Türk sosyal yaşamında önemli bir yere gelmiştir. Kitapta bu süreç anlatılmakta, fütüvvetnamelerden yola çıkarak Ahi birliklerindeki bazı mesleki ve toplumsal hayata dair uygulamalar anlatılmakta, Ahilik Kurumu'nun Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına yaptığı katkılara değinilmektedir.

Sözkonusu kitap yazarının amacı, Anadolu'nun hemen her yerine dağılmış olan Ahilik Kurumu üyelerinin politik, sosyal ve ekonomik hayattaki rollerini incelemiştir. Özellikle kurum üyeleri için birer iç tüzük niteliğinde olan fütüvvetnamelerin incelenmesi yoluyla Ahilik Kurumu hakkında detaylı bilgiler vermek hedeflenmiştir.

Yazarı: Cemal ANADOL

Yayıncı: Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları

Yayın Yeri:

Yayın Yılı: 2001