Fütüvvetname-i Tarikat

"Klasi̇kler, günümüz dünyasiyla geçmi̇s arasindaki̇ bağları kurup sağlamlaştirmada, gerçekli̇gi̇n yeni̇den i̇nşa edi̇lmesi̇nde en bari̇z fonksi̇yonlara sahi̇p olan belli̇ başli kıymet alanlarımız i̇çi̇nde yer almaktadır. Klasi̇kler sayesi̇nde medeni̇yeti̇mi̇zi̇n tari̇h boyunca katetti̇ği̇ güzergahları, aldığı şeki̇lleri̇ ve her şeyden önemli̇si̇ de kurucusu ve kalıcı değerleri̇mi̇zi̇n nasıl yapilandiıinı görme i̇mkanı bulmaktayız.Bu nedenle klasi̇kler tari̇hle gelecek arasındaki̇ sürekli̇li̇ği̇ tahki̇m eden bi̇rer köprü olarak her zaman kalıcı bi̇r i̇lgi̇ ve teveccühe mazhar olmaktadır."

Yazarı: Abdulgani Muhammed b. Alauddin el-Hüseyni RADAVİ

Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Yayın Yeri: Ankara

Yayın Yılı: 2011