XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHÎLERE AİT ÎZLER

ÖZET

Ahiler, Anadolu'da XIII. yüzyıldan, XV. yüzyılın sonlarına kadar Türk zanaat ve ticaret hayatına yön vermenin yanında, askeri, bü­rokrasi ve eğitim alanlarında da istihdam edilmişlerdir. Özellikle kurdukları zaviye, mescid, medrese gibi dinî, hayrî ve sosyal tesisler ile toplumun ekseriyetini etkileri altına alabilmişlerdir. Ahilerin Selçuk- lardan itibaren Anadolu 'da faaliyet gösterdikleri en önemli bölgeler Kırşehir, Sivas, Tokat, Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde, Beyşehir, Ak­şehir, Ereğli ve Lârende gibi merkezlerdir. Bu bölgelerin büyük bir kısmı aynı zamanda Karaman Beyliği topraklarını da oluşturmakta­dır. işte buradan hareketle, Karaman Beyliği’nden Osmanlı egemen­liğine geçen toprakların yer aldığı mufassal, timar, vakıf ve mülk def­terlerinde ismi geçen ahiler ve ahiler adına kurulmuş vakıf ve mülkler tebliğimizin konusunu teşkil etmektedir

ABSTRACT

Ahis activated in the fields ofcrafts and trade in Anatolia from XIII. Century until the end of the XV Century, along with the military, bu­reaucratic and the academic circles. Thanks especially to the religious, social and charity facilities like zaviye, masjid and medrese that they built, the ahis were able to influence the majority of the society of their time. Beginning from the Seljuks, the most significant regions they op­erated were hot spots like Kirsehir, Sivas, Tokat, Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde, Beyşehir, Akşehir, Ereğli and Lârende, a significant portion of which used to comprise the Lordship of Karaman at the same time.

The subject matter of our presentation is the ahis whose names were recorded in the mufassals, timars, foundations and estate records which later were passed to the sovereignty of Ottoman from the Lord­ship of Karaman, and foundations established and estates obtained in their names.

Yazar: Doğan YÖRÜK

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar