TÜRK TİCARET KÜLTÜRÜ VE AVRUPA TİCARET KÜLTÜRÜYLE “OLUŞUM DİNAMİKLERİ” ARASINDAKİ FARKLAR

ÖZET

Ticaret ilkel dönemdeki trampa usulünden günümüzdeki komplike şekline gelene kadar birçok aşamadan geçmiştir. Ticaretin tarih içinde geçirdiği süreç incelenirken Anadolu Medeniyeti 'nin üzerinde özellikle durulmalıdır. Anadolu jeopolitik konumundan ötürü ticaret yollarına hakim olduğundan, ticarette bir merkez niteliği göstermiştir. Anado­lu 'nun bu önemi her ne kadar coğrafi keşifler sonucunda bir nebze azalsa da tamamıyla ortadan kalkmamıştır.

Türkler 1040 Dandanakan Savaşı ile Anadolu Topraklarına nüfus etmiş, 1071 Malazgrit Savaşı ile de bu coğrafyaya hakim olmuşlardır. Bu hakimiyetin ardından 

Türkler kendilerine has geleneklerini Ana­dolu'daki her alana yansıtmışlardır. Böylelikle başta siyaset olmak üzere toplumsal yaşam ve ekonomi yeni bir soluk kazanmıştır.

Türklerin kendilerine has kurumlanndan biri de Ahilik Teşkilatı 'dır. Ahilik Teşkilatını Kısaca tanımlamak gerekirse: Ahilik, Ahi Ev- ran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanış­ma teşkilatıdır. Aslen Horasan Kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dö­nemlerinde Anadolu 'da yaşayan Türkmen halkın sanat, ticaret, eko­nomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerim sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamım iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir.

Ahilik Teşkilatının önemi, hem Osmanlı Dönemindeki Lonca Teşki­latına hem de günümüz esnaf odalarına örnek teşkil etmesi açısından büyüktür.

Bu çalışmada Türk Ticaret Tarihi incelenerek; Ahilik Teşkilatının Türk Ticaret Tarihindeki önemi vurgulanacaktır.

 

ABSTRACT

Trade has passed many stages from primitive form of barter trade to complicated form of the present day. While examining the historical process of trade especially Anatolian Civilization should be considered.

Anatolia showed the nature of trade center because of had control of trade routes due to its geopolitical position. Although the importance of Anatolia has declined a bit as a result of geographical discoveries have not disappeared completely.

Turks populated on Anatolia with 1040 Dandanakan War and ruled over this region with 1071 Malazgirt War. After this dominance, Turks reflected their unique traditions in Anatolia to each area. Herewith social life and economy has breathed new life, particularly politics.

One of Turks own unique establishment is Ahi Community. If we de­fine shortly Ahi Community: is a tradesmen solidarity organization which established by Ahi Evran on the advice of Hacı Bektaş-ı Veli. Is a organization; originally from Horasan, provide training in various professional fields such as art, commerce, economics for Turkmen peo­ple who lived in Seljuk and Ottoman periods on Anatolia, trained them both economically and morally, which regulates working life based on good human virtues.

The importance of Ahi Organization is very great in terms to be an example for both Guild Organization of the Ottoman period and chambers of tradesmen of today.

In this study, by examining the History of Turkish Trade highlights the importance of Ahi Organization in the History of Turkish Trade.

Yazar: Oğuz KAYMAKÇI - Okan ÖZTUTKAN - Dilek DEMİROCAK

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar