TOPLUMA YÖNELİK PAZARLAMA YÖNETİM ANLAYIŞININ AHİLİK SİSTEMİYLE ÖRTÜŞEN YÖNLERİ

ÖZET

Günümüzde işletmelere düşen en önemli görevlerden biri, toplumun men­faatlerini göz önünde tutarak müşterilerin isteklerini tatmin etmektir. Top­luma yönelme olarak adlandırılan bu yaklaşım, pazarlamacının, verdiği kararlarda birey ve onun sosyal çevresinden çok toplumsal çevreyi göz önünde tutmasıdır. Amaç müşteriyi memnun etmenin maliyeti değil top­lumsal değerleri korumaya yönelik müşteri değeri oluşturmaktır. Osmanlı lonca sistemindeki Ahilik anlayışına bakıldığında, üretici, aracı, tüketici arasında toplumsal değerlerin korunmasına yönelik pazarlama anlayışının hakim olduğu görülmektedir. Bugünlerde el üstünde tutulan; topluma yö­nelik pazarlama anlayışının unsurları olan birey, ahlak, tüketim, kalite, çevre gibi değerler, Türk iktisat düşüncesi çerçevesinde, Anadolu 'da Ahilik felsefesi kapsamında 13.Y.Yda uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, firmaların ve çeşitli kuruluşların üzerinde sıkça durduğu ve araştırmalar yaptığı, topluma yönelik pazarlama kavramı hakkında bilgiler verilerek, bu kavramların Osmanlı döneminde Ahilik sisteminde görülen uygulama­ları ortaya konulmaktadır.

ABSTRACT

One of the significant responsibilities that businesses have today is to succeed customer satisfaction, considering the benefits of the community as well. This approach, calledpublic-based marketing means paying more attention in the decision-making process of the marketing expert to social environment rather than the individual and his personal environment. The primary aim is not to consider the cost of customer satisfaction but to establish customer value with respect to the protection of social values. When Akhism philosophy in the Ot­toman guild system is examined it can be seen that friendly marketing con­cept prevailed in terms of protecting the social values among producers, mid­dlemen and consumers. Today’s outstanding characteristics of public-based and friendly marketing approaches such as individual, morality, consump­tion, quality, environment were first put into practice in the 12th century in Anatolia within Akhism philosophy and theTurkish economic system. In this paper, the concepts public-based marketing and friendly marketing, which companies and various organizations often emhasize and make studies and researches on, will be clarified and the practises of these concepts in the Akhism system during the Ottoman Period will be presented.

Yazar: Recep KAHVECİOĞLU - Ferhat ÇETİNKAYA

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar