TİCARET AHLÂKI VE AHİLİK

ÖZET
Kaynaklar tarandığında ticaret ahlâkı ve ahîlik üzerine şimdiye kadar birçok çalışma yapılmıştır. Bu sebeple biz bu araştırmada mevcut bilgileri tekrar etmek yerine ahîliğin sahip olduğu ahlâkî ilke ve değer- lerinin günümüze nasıl aktarılabileceğine dair bazı tespitler yapmaya çalışacağız.

ABSTRACT
When the sources are scanned, many studies have been made on trade ethics and ahi-order. For this reason, instead of repeating the existing information in this research, we will try to make some determi- nations about how the moral principles and values of the ahîs can be transferred to the present day.

Yazar: Doç. Dr. Ahmet İNANIR

Yıl: 2020
İlgili Dosyalar