SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA GELENEKSEL MESLEKLER VE AHİLİK

ÖZET

2003 yılında imzalanan Somut Olmayan Kültürel Miras sözleşmesi­ne 2006 yılında Türkiye de taraf olmuştur. Bu sözleşmede Somut Olmayan Kültürel Miras in tanımı yapılarak sözleşmeye dâhil olan kültür mirasları belirlenmiştir. Belirlenen bu miraslar arasında gele­neksel meslekler de yer almaktadır. Son dönemlerde teknolojinin ve sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte geleneksel meslek olarak adlandır­dığımız meslek gruplarının sayıları gün geçtikçe azalmıştır. Bugün için geleneksel mesleklerin ve bu meslekleri bir arada tutan bir kurum olan ahiliğin durumu değişim göstermiştir. Bu çalışmada, yukarıdaki sebeplerle artık koruma altına alınması gereken bir miras ürünü ve kurumlaşma olarak araştırılan bu alanların Türkiye’deki yeri ve önemi ile Somut Olmayan Kültürel Miras çerçevesinde geleneksel mes­lekler ve ahilik incelenecektir.

ABSTRACT

Turkey is accept to Agreement in the 2006 which was accepted to ag­reement of Intangible Cultural Heritage in the 2003. Agreement has include which mean traditional jobs and Intangible Cultural Herita­ge. Because of development of tecnology and industry traditional job on the decrease day by day. Today Ahilik mean is change. In this ar­ticle will examine Intangible Cultural Heritage which it must be con­servation, importance in Turkey and this comprehension traditional job and Ahilik.

Yazar: Tuğçe ERDAL

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar