RİTÜELLER AÇISINDAN AHİLİK-BEKTAŞÎLİK MÜNASEBETİ VE BÎR BEKTAŞÎ FÜTÜVVET-NÂMESİ

ÖZET

Bu bildiride, Bektaşîlik erkân ve âdâbıyla Ahilik erkân ve âdâbı ara­sındaki dikkat çekici benzerlikler ve irtibatı ortaya konulacak ve bir Bektaşî fütüvvetnâmesi tanıtılacaktır. Çalışmamızda Ahilik- Bektaşîlik münasebeti üzerine şimdiye kadar yapılan neşriyâtta veri­len hükümler ve çoğu önyargılı, kaynak ve belgeye dayanmayan âfâkî görüşler değerlendirilmeyecektir. Tespitlerimizin temel kaynaklarını, şahsî kütüphanemizde bulunan el yazması İmam Cafer Buyruğu (Şeyh Safî Menâkıbı), Radavî Fütüvvet-nâmesi, Yâsîn er-Rufâî Fü­tüvvetnâmesi ve bir Bektaşî Fütüvvetnâmesi oluşturmaktadır.

ABSTRACT

İn this paper, significant similarities betweeen observations and rules of Bektashism and Akhsim will be put forth and a Bektashi Fu- tuwwatnama will be introduced. In our work artistic and prejudiced opinions that is not based on sources and documents in publications till now will not be considered. Basic sources of our work are Imam Cafer Buyruğu (şeyh Safi Menâkibi), Radavl’s Futuwwatnama, Yâsin er-Rufâi’s Futuwwatnama and a Bektashj  Futuvvetname which exist in our private library

Yazar: M.Fatih KOKSAL

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar