TREN

OSMANLI ÖNCESİ ANADOLU’DA BEYLİKLER-DEVLETLER DÖNEMİNDE AHİ UNVANI TAŞIYAN ŞAHISLAR VE SİYASİ FAALİYETLERİ

PRINCIPALS IN PRE-OTTOMAN ANATOLIA- INDIVIDUALS CARRYING POLITICAL AIDS IN THE PERIOD OF STATES AND THEIR POLITICAL ACTIVITIES

Özet

Ahilik Türk insanının 1071 sonrasında Anadolu’ya yerleşmesinden sonra ortaya çıkmış bir teşkilat olmakla birlikte Ahiliğin kökeninin daha eski olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar yapılan çalışmalarda Ahilik’in sadece iktisadî yönü vurgulansa da aslında Ahilik çok yönlü ve devlet destekli bir sivil toplum kuruluşu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu cümleden hareket edildiğinde ahiliğin iktisadî yönünün dışında askerî, sosyal, eğitim ve siyasî yönlerinin de olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Hatta ahiliğin Osmanlı Beyliğinin kuruluşu döneminde de etkili bir teşkilat olduğu da bilinmektedir.
Bu çalışmada Ahililerin siyasî yönüne vurgu yaparak Bezm ü Rezm adlı eser ağırlıklı olmak üzere Ahi unvanı taşıyan ve siyasî faaliyetlerde bulunan şahıslar hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Kadı Burhaneddin, Bezm ü Rezm, Ahi(ler) , Siyasî Faaliyetler.

Abstract

It is understood that the origin of Ahijis is older with the emergence of Ahirism after the Turkish people settled in Anatolia after 1071. Although the emphasis on the economic aspect of Ahilik in his studies, Ahilik is in fact a multi-faceted and state-supported non-governmental organization. This is revealed by the studies carried out that it is military, social, educa- tional and political aspects besides the economical direction of the ahilik when it is moved. It is also known that your family was an effective organization during the foundation of the Ottoman rule.
In this study, emphasizing the political aspect of the Ahlılar, it tried to give information about the people who carry the title Ahi and political activities, mainly the work called Bezm ü Rezm.

Keywords: Kadi Burhaneddin, Bezm ü Rezm, Ahi(s), Political Activities.

Yazar: Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ

Yıl: 2018
İlgili Dosyalar