OSMANLI DÖNEMİ SİVAS AHİ ZAVİYELERİ

Anadolu’da 13. ve 14. yüzyıllar boyunca dinî ve İçtimaî alanda faaliyet gösteren “Ahîler”, zaman zaman siyasî ve idari boşlukları da dolduran önemli teşkilâtlardan birisi olmuştur. İbn Batuta’nın çok zengin ve teferruatlı bilgiler verdiği Ahîlik ve Ahî Zaviyeleri, şehirler, köyler ve uçlarda büyük bir nüfuza sahip olup, 14. yüzyıldan itibaren esnaf birlikleri şeklinde Osmanh Devleti’nin kuruluşunda da faal bir rol oynayan zümreler arasında yer almışlardır. 1 Sivas şehri de Kayseri, Ankara ve Konya gibi Ahî Zaviyeleri’nin sayı itibariyle oldukça fazla olduğu şehirlerden birisidir. Bu tebliğde, Sivas Ahî zaviyelerinin Osmanh dönemi boyunca sosyo-ekonomik, kültürel ve demografik özellikleri tahlil edilmeye çalışılacaktır.

Kuruluş tarihleri itibariyle Osmanh öncesine kadar uzanan Ahî zaviyelerinden 5 tanesinin ismine Sivas şehir merkezinde rastlamaktayız. Sırasıyla; Ahî Emir Ahmed (1332-1333), Ahî Ahmed Çelebi (1332-1333 veyal369), Ahî Mehmed Külâh-dûz (1454-1455), Ahî Ali Çelebi(1454- 1455) ve sadece bir tahrir defterinde ismine rastladığımız ve yerini tespit edemediğimiz Ahî Mecdüddin(1454-1455) zaviyesi şehirde faaliyet gösteren Ahî zaviyeleridir.

Yazar: Ömer DEMÎREL

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar