OSMANLI DÖNEMİ’NDE SİNOP’DA ESNAFLIK VE GAYRİMÜSLİMLERİN MESLEK GRUPLARI

TRADESMEN IN OTTOMAN SINOP AND NON-MUSLIM OCCUPATIONAL GROUPS

Özet
15. yüzyılda gelişmeye ve büyümeye başlayan Osmanlı İmparatorluğu'na Anadolu beylikleri katılmaya başlayınca Candaroğlu İsmail Bey Osmanlılara bağlılığını ilan etmiş ve böylece Sinop ili Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresi altına girmiştir. Bir liman şehri olarak kullanılan Sinop'ta tersanede gemi yapımı bu dönemde de devam etmiştir. 1853 Osmanlı- Rus savaşlarında şehir top atışlarına tutularak yakılmış ve bu tarihten sonra, şehir iyice küçülerek kale içine çekilmiştir. Zaten tüm Osmanlı idaresi boyunca Sinop çok önem arz etmeyen, küçük bir yerleşim konumundadır. Sinop’un Osmanlı Dönemi esnaf teşkilatı ve kentteki Ahilik benzeri unsurlar bilimsel olarak irdelenmemiştir. Bu esnafların şehirdeki Rum, yani Gayrimüslim tebaa ile olan bağlantıları ve Ahilik’in bu konu ile ilişkileri henüz detaylı çalışılmamıştır. Bu bildiride bu konu üzerine değinilip, Sinop’un Osmanlı Dönemi’ndeki esnaflığı konusu tekrar gündeme getirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Sinop, Osmanlı Dönemi, Ahilik, esnaflık, Sinoplular,
Rumlar.

Abstract
When Anatolian principalities joined the Ottoman Empire, which began to grow and grow in the 15th century, Candaroğlu İsmail Bey declared his devotion to the Ottomans and thus came under the administration of the Ottoman Empire. The shipbuilding of the shipyard in Sinop, which was used as a port city, continued in this period. In the Ottoman-Russian Wars of 1853, the city was burned by shooting the ball and after this date, the city was shrunk into the castle. Already during the Ottoman administration, Sinop is a small settlement which is not very important. The organization of the Ottoman period in Sinop was examined; Ahi-like elements in the city have not been studied scientifically. The links of the tradesmen with the Greek, i.e. the non-Muslim communities, and the Akhims’ relations with this subject have not yet been examined. In this paper, the subject of artisanship of Sinop in the Ottoman period will be discussed again.

Keywords: Sinop, Ottoman period, Akhism, tradesmen, Sinop, Armenians, Greeks, Jews.

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Kan ŞAHİN

Yıl: 2019
İlgili Dosyalar