OSMANLI DÖNEMİ’NDE ANKARA’DA ESNAFLIK VE GAYRİMÜSLİMLERİN MESLEK GRUPLARI

TRADESMEN IN OTTOMAN ANKARA AND NON-MUSLIM OCCUPATIONAL GROUPS

Özet
Ankara kenti 1402 yılındaki Ankara Muharebesi'nde büyük ölçüde harap olmuş, Anadolu birliğini yeniden kuran II. Murat zamanında yeniden onarılmıştır. 1841 yılında Anadolu Eyaleti kaldırılıp, yerine vilayetler kurulunca Ankara da bir vilayet olmuş ve Ankara, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Kırşehir sancakları bu vilayete bağlanmıştır. Osmanlı hâkimiyetinin sonlarına doğru Ankara 1917'de üç gün süren büyük bir yangın geçirmiş ve yangın 1900 kadar hanenin yanması ile sonuçlanmıştır. Bu geçen 400 yıl içinde Ankara kendi yağında kavrulan ve dışa çok açık olmayan bir yapı sergilemiştir. Ankara’nın Osmanlı Dönemi esnaf teşkilatı ve Ahilik yapısı Rıfat Özdemir tarafından irdelenmiştir (https://dergipark.org.tr/download/article-file/188171). Bu esnafların şehirdeki Ermeni, Rum ve Yahudi, yani Gayrimüslim tebaa ile olan bağlantıları ve Ahilik’in bu konu ile ilişkileri henüz irdelenmemiştir. Bu bildiride bu konu üzerine değinilip, Ankara’nın Osmanlı Dönemi’ndeki esnaflığı konusu tekrar gündeme getirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Ankara, Osmanlı Dönemi, Ahilik, esnaflık, Ankaralılar, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler.

Abstract
The city of Ankara was devastated at the Battle of Ankara in 1402; Murat was repaired again in time. In 1841, when the province of Anatolia was lifted and provinces were established, Ankara became a province and Ankara, Çorum, Yozgat, Kayseri and Kırşehir sancaks were connected to this province. Towards the end of Ottoman rule, Ankara underwent a three-day fire in 1917 and the fire resulted in the burning of about 1900 households. In the last 400 years, Ankara has exhibited a structure that was grasped in its oil and not very open to the outside. Ankara's Ottoman Period tradesmen and Ahi structure were examined by Rıfat Özdemir (https://dergipark.org.tr/download/article- file/188171). The connections of the artisans to the Armenians, Greeks and Jews in the city, the links with the non-Muslim subjects and the relations of the Ahi to this subject have not been examined. In this paper, this issue will be discussed and the issue of Ankara's craftsmanship in the Ottoman period will be raised again.

Keywords: Ankara, Ottoman period, Akhism, tradesmen, Ankara, Armenians, Greeks, Jews.

Yazar: Prof. Dr. Ergün LAFLI

Yıl: 2019
İlgili Dosyalar