TREN

OSMANLI AHİLİK KURUMUNUN İŞLEYİŞİNDEKİ BAZI SORUNLAR VE ALINAN TEDBİRLER

ÖZET

Bildiride Osmanlı Ahilik kuruntunda yaşanan bazı olumsuz olaylar incelenecektir. Ahi Babalarının karıştığı, ahilerin de katıldığı çeşitli olumsuz olaylar (hâzineyi zarara uğratma, umur-ı hükümete karış­mak, fesat çıkarmak) ve Ahi kurumlarma dışarıdan yapılan müdaha­leler ortaya konmaya çalışılacaktır. Ahilerin hem sebep oldukları hem de sonuçları bakımından etkilendikleri bu tür olayların neden ve so­nuçlan ortaya konacaktır.

Ayrıca devletin olayları önlemede kullandığı yöntemler araştırılarak Ahilik kültürü bakımından değişik olarak hangi önlemlere başvurul­duğu ve Ahi mensuplarının bu olaylara karşı bakışlarının ne şekilde olduğu irdelenecektir. Çalışmada ağırlıklı olarak son üç yüzyıla ait belgeler kullanılacaktır.

ABSTRACT

In this announcement some troubles occurred in Ahi foundations will be investigated. Some illegal events Ahibabas interfered and some Ahis participated (liketo damage the treasure, to interfere to administra­tion, to foment) and interventtions to the Ahi foundations will be exe­cuted. The causes and the results of the events some of which Ahis in­duced and from some of which Ahis effected will explain.

Besides while being detected the measures of the State to prevent the eventes which different measures being taken with regard to Ahi cul­ture and what were the opinions of the members of the foundations about the events will be stated. In this study especially the documen­taries of last three centuries will be used.

Yazar: Zafer KARADEMİR

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar