TREN

ORTA ASYA’DA (KAZAKLARDA) AHİLİK GELENEĞİNİN İZLERİ

INDICATIONS OF AKHISM TRADITION IN CENTRAL ASIA (IN THE KAZAKHS)

Özet
Ahi Evran tarafından Selçuklular döneminde Anadolu’da kurulan
Ahilik teşkilatı kökleri çok eskiye, Orta Asya’daki Hoca Ahmet Yesevi’ye
kadar dayanan bir teşkilatlanmadır. Anadolu’daki birçok eren, evliya
gibi Ahi Evran da doğrudan olmasa bile dolaylı olarak Yesevi tarikatına
bağlıdır. Dolayısıyla Ahiliğin dip köklerini ve izlerini Orta Asya’da
bilhassa da Kazakistan coğrafyasında görmek mümkündür. Bu bildiride
Ahilikle ilgili bazı kavramlar Kazak Tükçesi perspektifinden açıklanmaya
ve izah edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Ahilik, Ahi Evran, Orta Asya, Kazakistan,
Kazakça.
Abstract
Founded by Ahi Evran in Anatolia in the Seljuks era, is an organization
founded on the roots of Ahi Organization, from ancient times to Hoca Ahmet
Yesevi in Central Asia. Ahi Evran, like many saint people in Anatolia, is
indirectly dependent on the Yesevi sect. Therefore, the bottom roots and
traces of the Ahi community can be found in Central Asia, especially in
Kazakhstan. In this paper, some concepts about Ahilik will be explained
and explained from the perspective of the Kazakh
Keywords: Ahi Community, Ahi Evran, Central Asia, Kazakhstan,
Kazakh Language.

Yazar: Doç. Dr. Ergali ESBOSIN

Yıl: 2017
İlgili Dosyalar