MESLEKİ DEĞERLER EĞİTİMİ PERSPEKTİFİNDE AHİLİK SİSTEMİ “TESPİTLER-TAHLÎLLER”

ÖZET

Değerler, insan yaşamım kuşatırdık özelliğine sahiptir. Yalnızca insan­lar tarafından üretilebilirler, insanların tutum ve davranışlarına yön veren temel unsurlardan biri, sahip olunan değerlerdir. Değerler bir çok alt kategoride incelenebilir. Mesleki değerler, bu alt kategorilerden yal­nızca birini oluşturmaktadır. Meslek yaşamını ve meslek adamlarım biçimlendiren önemli unsurlardan biri, mesleki değerler ve bu değerle­rin meslek adamları tarafından benimsenilme düzeyidir. Değerler do­ğuştan getirilen özellikler değildirler. Yaşam esnasında eğitim yoluyla ve uygulamalar içerisinde üretilip benimsenilmektedir. Türk tarih ve kül­türünün önemli parçalarından biri olan Ahilik, kendi başına bir değer­ler sistemidir. Ahilik, bir teori değil, bizzat uygulanmış ve geçerliliği kanıtlanmış bir sistem olması nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Bu ça­lışmada, Ahilik sistemindeki değer eğitimi uygulamaları ile günümüz meslek yaşamında değerler eğitimi yönüyle yaşanılan sorunlar mukayese edilmiştir. Mesleki değerler eğitiminde yapılan yöntemsel yanlışlar ve sonuçları irdelenmiş; karşılaşılan bazı sorunlara, Ahilik perspektifi ve uygulamaları ile çözümler bulunmaya çalışılmıştır.

ABSTRACT

Values have the feature to occupy the lives of people and can only be produced by the people themselves. One of the basic features that di­rects the behavior and attitude of a person is the values that the person has. Values can be analyzed in many sub-categories. Occupational as­sets compose only one category of these. One of the most crucial ele­ments that shape the occupational life and the people is these values and the adoption level of them by the people. Values are not innate features. They are acquired through education and implementations during lifetime. Being an important part of Turkish history and cul­ture, Ahi system is a unique group of values. Since Ahi system is not a theory but rather an organized and practiced system which has been proved to be valid, it has a special importance. In this study, values education implementations in Ahi system and errors in contemporary occupational assets education are compared. The methodical errors and results in occupational values education analyzed; solutions are tried to be found for those problems and errors in the frame of Ahi Perspective and it implementations.

Yazar: Rüştü YEŞİL

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar