MESLEK AHLAKI VE AHİLİK

ÖZET
Para kazanmanın yegâne amaç hâline geldiği günümüz iş dünyasında, insanların ihtiyaç ve isteklerinin sınırsız bir şekilde artması, onları ihtiyaç- larını daha fazla karşılama adına meşru olmayan yollara sevk edebilmek- tedir. Dolayısıyla insanlar alışverişte aldatmaya, ticarette karaborsacılığa, rüşvet alamaya, yolsuzluğa ve benzeri her türlü ahlaksızlığa kalkışabilmekte ve bu ise ahlaki ve toplumsal bozulmayı getirebilmektedir. Bu anlamda temiz toplum oluşturmanın en önemli ayağı, muhtemelen ahlâktır. İnsanın manevî boyutu olan inanç ve ahlak, birey ve toplum hayatında yaşanan bu bozulmayı ıslah edebilecek en önemli unsurlar olarak değerlendirilmektedir.
Ahilik kültürü, meslek ahlakının tarihimizdeki en önemli örneğidir. Bu kültürün yapı taşları olan sevgi, saygı, yardımlaşma, hayırseverlik, iş birliği, doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik gibi değerlerin tekrar hayat bul- ması, yaygınlaşması, millî, manevi, ahlaki ve insani tüm değerlere sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi; esnaf ve sanatkârlar arasındaki güven ve iş birliğinin yeniden canlandırılmasına önemli katkılar sunabilecektir.
Bu çalışmada ahiliğin meslek ahlakı ilke ve uygulamaları kavramsal olarak ele alınmış ve ahilik ahlakı kapsamında günümüz iş hayatına yöne- lik önerilere yer verilmiştir.

Yazar: Prof. Dr. Abdullah SOYSAL

Yıl: 2020
İlgili Dosyalar